Лекции по Икономика

15.Обща характеристика на световното икономическо развитие в края на XIX началото на XX век

Появяват се нови промишлени отрасли-изпъкват химическата и електротехническата промишленост.Благодарение на откритията на химиците се развива гамата на пр-вото на синтетични бои,синтетични съставки и лекарствени съставки.Направени са открития в неорганичната химия-пр-во на сярна киселина и калцинирана сода,които са в основата на много продукти.Най динамично се развива електротехническата промишленост.Въведен е електродвигателя-т.е. извършва се една миниреволюция в пр-вото.Още повече се увеличава значението на електроенергетиката след откриването на трансформатора,което прави възможно транспортирането почти без загуба на енергия до почти всички точки на света.
Революционизира се и бита на населението след откриването на електрическата крушка.Електроенергетиката павлича след себе си развитието на всички отрасли.Ел. енергията е най евтината енергия-лесно се пренася на далечни разстояния без загуби.През този период са открити автоматичния стан,ленотипната машина,машината за автоматично затваряне на капачки,открит е телеграфа,радиото,телефона.Направени са решителни стъпки към нов тип двигател за сухопътен транспорт.Германецът Ото е изобретил двигателят с вътрешно горене.Започнало строителството на морски канали,което увеличава морския трафик.Каналите позволяват морския трансптрт да се превърне в един глобален транспорт.Започва изграждането на тунели и железопътни мостове-това е в основата на националните жп мрежи.Започва изграждането на първите шосета с твърда настилка/макадам/.Появява се първият автомобил.В началото на 20 век започва масовото пр-во на автомобили.”Форд” е първата поточна линия за автомобили/1913-1914г./.Появява се въздухоплаване.Появяват се дирижаблите.През 1898г. те са задвижвани с парни двигатели.През 1903г.-аероплан.Самолетът придобива стоп. значение чак след ПСВ.Настъпват промени в организацията на капиталистическата икона.Те до голяма степен са породени от нарастналите производствени възм.-това води до концентрация на пр-вото и на капитала.В САЩ от 1889г. до 1914г. броят на регистрираните предприятия се увеличава до 1/4,работниците се увеличават двойно.Подобна тенденция се наблюдава в Англия,Франция и Герм.Концентрацията на пр-вото неизбежно довежда до концентрация на капитала,а това противоречи на законите за свободната конкуренция.През 1872г. в САЩ за пръв път се появява монополизацията, когато Рокфелер създава първото монополно обединение”Стандарт Оил”.Няколко години по късно Морган създава стоманния тръст,била създадена и “Дженерал Електрик”.Подобни процеси са развити и в Германия,където възникнали концерните:”Круп”-за оръжия,”Сименс”-в областта на стоманено добива и др.В Япония били създадени първите монополни обединения “Мицум” и “Мицубиши”.В САЩ започнало възникването на първите мултинационални компании,които започнали да изграждат свои филиали в почти всички европейски страни,като първата крачка за това е била веригата от магазини “Тифани”.Възниква компанията “Томсън Хюстън”/мултинац. комп./.Монополните обидинения приемали най различни организационни форми-синдикати,картели,концерни,тръстове,мултинац. комп.Настъпва краят на домонополистическия капитализъм.Концентрацията в пр-вото е съпроводена с развитие на банковото дело.В Герм. има 9 най мощни банки,сред които изпъква ролята на”Дойчебанк” и на “Дисконто гезелшорт”-те контролират 83% от всички банкови влогове.Подобна е ситуацията в Англия-27 банки контролират близо 86% от всички влогове.В САЩ има аналогичен процес.”Чейс Манхатън Банк” контролира през 1910г. 49% от влоговете и раздадените кредити.
Протичат и други явления в областта на взаимното проникване на банковия и промишлен капитал.Върху тази основа се формира финансовия капитал.За пръв път това явление се забелязва във Франция още в средата на 19 век.Настъпват съществени изменения и в износа на капитали,които се оказали по доходонасни,отколкото износа на стоки.В резултат на подобрените комуникативни връзки между континентите се забелязва бурно увеличение на международната търговия и на паричното обращение.
Основните причини за това разрастване са:
1.Тласъкът на колониалната довел до увеличаване на търговията на Европа с останалата част от света.
2.Активният износ на капитали водел след себе си съпътстващ износ на стоки.
3.Задълбочаването на международното разделение на труда.
4.Намаляване на транспортнете тарифи на жп и морския транспорт.
5.Разрастване на търговските компании и на другите ик. институции,което улеснява контактите между деловите страни в капиталистическите страни.
Към края на 19в. в паричното обръщение на по развитите капиталистически страни завършило утвърждаването на единна парична система за вътрешни и международни разплащания.В парично обращения едновременно функционирали златни и сребърни монети,книжни банкноти,чекове и полици,а това създало затруднения между страните по отношение на техните парични обмени.Поради тази причина някои страни изоставили системата на биметализма и се ориентирали към златния стандарт.Първа го въвела Англия през 1816г.
От голямо значение за поддържането на стабилността на паричното обращение и за създаването на условия за по нормален стоп. живот имали държавните бюджети.В този период те се отличавали с приблизителна балансираност на държавни разходи и приходи.Появила се нова тенденция на държавните бюджети-сключване на вътрешни и външни държавни заеми.В резултат на това нараства държавния дълг,чието бреме се прехвърля върху данъкоплатеца.