Лекции по Икономика

1. Същност на данъка, данъчни теории

Данъкът е основен инструмент за набиране на средства за държавния бюджет с цел покриване на държавните разходи. Той е гръбнакът на съвременната данъчна система и възниква с възникването на държавата. Така както не може без държава, не може и без данъците. Данъкът съпътства развитието на човешкото общество.
През дългата си история на развитие данъците са претърпели съществена еволюция, която обхваща както формите, така и ролята, която изпълнява в обществено-икономическия живот. В началото данъците са били приемани като извънредни, а в някои случаи като наказателна мярка за някои членове на обществото. По-късно те стават всеобща и задължителна форма на плащане. Преди данъците се събирали в натурална форма. В началото те са изпълнявали само фискална функция (за набиране на средства), но в последствие значително си обогатяват целите. В това число се включват: рационализира се разпределението на ресурсите; подобрява се структурата на стопанството; постига се по-голяма социална справедливост в обществото.
Плащането на данъци намалява покупателната способност на гражданите. Ето защо един от най-важните проблеми при данъчното облагане е връзката между данъчното плащане и публичния интерес.
Данъкът е сложна финансово-икономическа категория, която има многоаспектен характер. Той има правно-техническа, социално-икономическа и военно-политическа страна.
Според правно-техническия аспект данъкът е принудителен паричен трансфер на покупателна сила от стопанските субекти към държавата като представител на публичната власт. Следователно данъкът е първоакт на публичната власт. Той може да се разглежда и като парично плащане с принудителен и безвъзмезден характер, което се установява със закон.
Според социално-икономическия аспект данъкът е част от дохода на данъкоплатците, която се предоставя на държавата като в процеса на изземването й се осъществява преразпределение на доходите на социална основа и се оказва икономическо въздействие върху всички процеси в икономиката.
Според военно-политическия аспект чрез данъците се набират средства, които обслужват определени класи, прослойки, партии; финансират се военни разходи, войни и пр.
На базата на изложеното до момента могат да се изведат следните функции на данъците: фискална, икономическа, социална и контролна функция. В литературата се среща и екологична функция.
Много опити са правени, за да се обясни същността на данъка. Поради тази причина съществуват и множество данъчни теории.
Като една от най-важните теории може да се разгледа т.нар. “Жертвена теория” на Ж. Б. Сей и Дж. Ст. Мил. Според нея данъкът е жертва в полза на държавата.
Друга теория е “Осигурителната теория” на Ш. Монтескьо, според която данъкът е разновидност на осигурителните или застрахователните вноски.
Теорията на А. Смит и Д. Рикардо, наречена “Еквивалентна теория”, разглежда данъка като цена на получените публични блага.