Лекции по Икономика

1. Характеристика на косвените данъци

С понятието косвени данъци популярно се наричат данъците върху потреблението, консумацията или потребителските разходи. Тези данъци се включват в цената на стоките и услугите, поради което техен носител са крайните потребители. Косвените данъци са първата по значение съвкупност от данъци в нашата данъчна система. Чрез тях се акумулира около 74% от държавните приходи. Косвените данъци допълват облагането с подоходнит данъци или с други думи - те представляват двойно облагане на дохода в момента на разходването му. Използва се пропорционален начин на облагане, но косвените данъци са регресивни по отношение на доходите и в този смисъл те могат да се разглеждат като антисоциални.
Косвените данъци имат и редица предимства, което ги прави предпочитани от правителствата. Тези предимства се изразяват в следното:
 по-лесна поносимост - не създават социални конфликти, тъй като остават скрити зад цената на стоките и услугите;
 по-рентабилни - събират се с по-малко разходи;
 по-лесно събираеми и контролируеми;
 осигуряват ритмични постъпления в държавния бюджет.