Лекции по Икономика

33. Стопанството на САЩ между двете световни войни

Изключително важно събитие в САЩ е войната между индустриалния и робовладелен строй, т.е между Севера и Юга - 1861-1865 година. Тя има огромно социално, икономическо и културно значение за бъдещето развитие на САЩ. След гражданската война САЩ стават господари на една голяма континентална област от Рио ранде до канадската граница и от Мексико до Орегон. След закупуването на Аляска от Русия през 1867 г. САЩ излизат на Северния ледовит океан. Аляска е стратегическа област по отношение развитието на икономиката на САЩ (богата на полезни изкопаеми). След гражданската война САЩ преживява буен икономически подем и в края на XIX в. те стават най-могъщата икономическа държава. Още тогава центърът на икономическата активност мигрира в САЩ. Най-добрата основа за развитието на капитализма е САЩ- без наличие на феодални остатъци. Относителното тегло на САЩ в световното икономическо производство е близо 21%, за да достигне в 1913 год. 36% от световното производство.
Кои са причините за този феномен?
1. Това са огромните им природни ресурси, с които разполага американският континент, особено след усвояване на земите на запад. Тук съществууват най-богатите залежи в света на желязо, петрол, огромна водна сила; променя се технологичната база на производство; променя се бита на американеца. Има увеличениена производителността на труда на американската индустрия.
2. Закон за хомстедите - По силата на този закон всеки американец, който е отбил своята служба и е глава на семейство има право да получи 600 дка земя на запад с условие, че 5 години трябва да я обработва. През 1862 г. този закон позволява да се усвоят големи мащабни американски земи. По темповете на развитие селското с-во на САЩ няма равно в света. тези участъци земи създават условия за развитие на фермерски тип стопанство - имаме отсъствие на феодални остатъци. Наред със земеделието тези територии спомагат развитието на животновъдството и зеленчукопроизводството.
3. Огромен приток на имигранти от Европа. От 1870-1900 в САЩ прииждат 14 000 000 души и до началото на първата световна война те нарастват на 27 500 000 души.голяма част от имигрантите ползват правата на хомстедите. Към САЩ тръгват не само авантюристи, но и хора, които не могат да се реализират в Европа. има една втора вълна на индустриална революция в Америка. Масово се откриват работни места в индустрията.
4. САЩ успешно внася капитали от Англия. Те се внасят в най-проспериращите отрасли на промишлеността. В САЩ се внасят 7,5млрд. $ чужди капитали. Тази тенденция се запазва до Първата световна война. Английските капитали създават американската икономика.
5. Към края на XIXв. в САЩ се извършва мощна техническа революция - разпространение на електричеството, използване на нефта, превръщане на автомобила в масово превозно средство. САЩ стимулира техническия прогрес - само за 1860-1900 година в САЩ са регистрирани 676 000 патента за изобретения, като голяма част от тях веднага биват предложени в сектора на икономиката на Америка.
6. С гражданската война и с победата на по-рразвития Север над Юга се нанася удар на революцията. В Юга има преобладаване на по-ниски плантации обработвани от робовладелска ръка. Формира се единен национален пазар. Това води до възможност за консолдация на отделните щати и формиране на единна американска нация. Властват либералните идеи, които създават предпоставка за бурно развитие на капитализацията. Усвояват се природните залежи на Запад, увеличават се суровините за американската промишленост. Всички тези предпоставки създават условия на американското правителство да премине към протекнационалистическа политика. Основен механизъм при тази политика са високите вносни мита до 75%. стимулира се местното производство.
7. Големите миграционни процеси на Запад стимулират въвеждането на механизация и модернизация на производството. Започва строителството на големи заводи за производство на машини. Бързо се развиват металодобивната, въгледобива, металообработващата промишленост. За кратък срок САЩ завладяват всички пазари с евтината си продукция. Характерна особеност на американското стопанство през това време е огромната концентрация на банков капитал. Съществува и друга успоредна тенденция - има голям брой средни и дребни предприятия, фермерски стопанства, коитоо поллучават защита от закона.
Друга важна черта на следвоенното американско развитие е бързата индустриализация на страната. От 1870 до 1900 г. производството на чугун се увеличава близо 8 пъти, на стомана 1900 година достига 10 000 000 т годишно. От 4-то място през 1868 г. по обем на промишлено производство през 1892 година САЩ излизат на първо място в света. Към края на века те вече изпреварват Англия близо 2 пъти. Особено бързо се развиват новите промишлени отрасли: каучуковата, нефтената, алуминиевата, химическата, електротехническата и машиностроителна промишленост. В САЩ за първи път е въведено поточно и конвейрно производство, което многократно увеличава производителността на труда.
А друг важен белег е интензивното транспортно строителство. Първоначалентласък в тази насока отново дава гражданската война, която затваря река Мисисипи като важна трансортна артерия между централните и западни щати, което от своя страна предизвиква необходимостта от ЖП линии. През 1862г. започва тяхното строителство по времето на Абрахам Линкълн. Той разрешава на компанията Юнион Пасифик изграждането на ЖП линия от Омаха на Запад. По-късно в ствоителството на ЖП линии се включва и Сентрал Пасифик. Тя започва изграждането на линия от Сан Франсиско на Изток. През 1867г. двете линии се срещат на територията на щата Юта. През 90-те години на XIXв. са готови вече 4 ЖП линии, свързващи централните щати с тихия океан. И пета линия свързваща Тихия с Атлантическия океан и минаваща около Канада. Към 1900г. ЖП линиите имат обща дължина 190 000 км. ЖП компаниите получават държавни субсидии и огромни площи земя около трасетата. Възникват множество проблеми между собствениците на земите и компаниите.
За кратко време САЩ благодарение на този икономически бум се превръщат в напреднала индустриално-аграрна държава. От тази епоха се създава легендата за неограничените възможности на американеца. В САЩ по това време съществуват приказните богатства на Рокфелер, Морган, Форд, Дюпон, Мелон. Към края на XIXв. в САЩ 4% от населението са милионери. Най-богат сред американските милионери по това време е Рокфелер, по-късно Морган. От този период е произхода на богатствата на другите американски мултимилионери - Дюпон, Форд, Мелон, Антоан Лавоазие. Хенри Форд става символ на преуспяващият американски бизнесмен. През 1896г. той за пръв път изкарва своя автомобил на улицата, а само три години по-късно създава прословутата компания “Детройт автомобил”. През 1903г. тази компания е преобразувана във “Форд мотор къмпъни”, както се казва и до днес.
И в САЩ характерна черат на икономиката става силната концентрация на производството и на капитали. В процеса на концентрация са погълнати от много дребни и средни предприятия и среща съпротивата на притежателите на тези предприятия. Издаден е пържият закон за защита на средният и дребен бизнес - Зако на “Шерман”,имаш за цел да ограничи жластта на монополите - при президента Гроувър. В областта на селското стопанство САЩ се развиват много бързо.Причините се крият в голямото търсене на свелскостопанските произведения на външния и вътрешен пазар.в тази насока е благоприятно премахванването на робствотов Юга, усвяването на огромните територий на запада, закона за комстедите - в основата , на които възникват други капиталистически стопанства от фермерски вид.В резултат от тази политика до 1910 г. обработваемата земя в САЩ се уве3личава близо 2 пъти.В Америка липсва работна ръка най - вече в селското стопанство, което се компенсира с въвеждането на модерни агро - технически мероприятия , изкуствени ториве, напояване на площите и модерни машини.Световна известност добиват заводите за производство на селскосторанска техника на братята Маккормик.В САЩ се обособяват 3 големи селскостопански района:
1. Североизточен - отглеждат се фуражни култури и се развива животновъдството.
2. Южен - характеризира се с дребните арендаторски стопанства образувани след прмахването на робството. Тук стопанството се развива по евлюционен път, при което южните области изостават.Отглежда се главно технически култури - памук, тютюн, захарно цвекло, тръстика.
3. Западен - най-голям; отглежда се прословутата американска пшеница, създадени са големи животновъдни ферми, развива се овощарството, напояват се обработваемите площи.
След завземането на западните територии САЩ излизат на първо място в света по добив на пшеница и завоюват нейният масов износ.
В началото на XXв. в американската икономика продължават процесите на концентрация на производството и капитала, особено бърз е този процес в металургичната промишленост, тъй като се изисква огромно количество капитали. Морган за кратък срок слага ръка върху този отрасъл и създава стоманеният тръст в Америка. Рокфелер слага ръка върху нефтодобива и създава компанията “Стандарт ойл”. Мелон създава алуминиевия тръст.
Към края на гражданската войа в САЩ има само 225 000 индианци. непрекъснати са сблъсъците между индианците и американската власт. през 1890г. е последният голям сблъсък. В 1887г. е приет “Законът на Дауес”, според който е ликвидирано индианското общинно племевладение. През 1901г. пет индиански племена приемат америкаснко поданство.
Огромните мащаби на концентрация на производството могат да се илюстрират с развитието на тръстовете, които дават 3/4 от продукцията в страната. Тръстът на Морган разполага със 100 парахода, тръстът на Рокфелер контролира 90% от добива на нефт в цяла Америка. През този период американските монополи стават най-могъщите в света.
И в банковото дело протича процес на концентрация на капитали. Само двете банки на Морган и Рокфелер имат капитал над 11млрд. $. Оформят се 8 крупни финансови групировки - на Морган, Рокфелер, Дюпон, Мелон, Кун-Леб,Чикагската, Бостънската и Кливландската групировки. Те се превръщат в неограничени господари на САЩ и управляват не само нейната икономика, но и политиката на страната. Големите обединения в САЩ към 1914г. са само 2%, но притежават 35% от работниците и произвеждат 45% от пром. продукция в страната. От важно значение за икономическото развитие на САЩ е нейната клолониална политика.
Присвояване на Аляска през 1869 г. За да наложат своето влияние в Централна Америка,САЩ лансират прословутата идея за Панамериканизма-1888г-Блейн.През 1889 по неггожа идея е свикана конференция на даржавите от Централна Америка на която САЩ предлага:
а)образуването на митническа организация.
б)създаването на единна митническа тарифа
в)определяне на единни мерки и теглилки
г)създаване на общ арбитражен съд за решшаването на спорните въпроси между държавите от съюза
Постепенно САЩ засилва агитацията си за анексията на Куба и Пуерто Рико, където американските капитали имат своето трайно присъствие. Към края на XIXв. се засилва американският интерес към Китай и Корея. През 1897г. САЩ присвоява Хавайските о-ви. през 1898година САЩ започват войната против Испания за Куба, която приключва с победа за САЩ. На 18.11.1898г. е подписан “Панамо-американския договор”, за изграждане на Панамският канал. Строежът на канала завършва през 1914г.
Това е най-голямото национално предателство за панамското правителство. През 1907г. САЩ установяват финансов контрол над Санто-доминго. към края на XIXв. САЩ притежават вече 60 000кв.км колониални територии, а до 1914г. те нарастват на 300 000 кв.км. За разлика, обаче от някои европейски държави създават в колониите структура на промишлеността, т.е. икономиките се установяват в колониите - т.нар. “ефект на спойката”.