Лекции по Икономика

3. Общински бюджет

Въпросите, свързани с бюджета на общината, се регулират от Закона за общинските бюджети, приет през 1998 г. С този закон се уреждат съставянето, приемането, приключването и отчитането на общинските бюджети, бюджетните взаимоотношения между общините и държавата и режимът на извънбюджетните средства на общините.
Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общините за една бюджетна година. Бюджетната година на общините съвпада с тази на държавата и обикновено с календарната година. Общинските бюджети се балансират като е допустим 10% дефицит от приходите. Бюджетните дефицити се покриват за сметка на безлихвени заеми от Министерство на финансите, за сметка на банкови кредити или за сметка на емисия на общински ценни книжа.
Отговорник по съставянето и изпълнението на общинския бюджет е кметът заедно с кметската администрация. Приемането на бюджета става след като се изготви проектобюджета и се представи за разглеждане от общинския съвет. Проектобюджетът се съпровожда с одобрено разрешение от Министерство на финансите за субсидии и субвенции.
Касовото обслужване на общинските бюджети се осъщетвява от БНБ чрез търговските банки. Ако има временни излишъци по общинските бюджети, те могат да се вложат в търговска банка като депозити или с тях да се закупят ДЦК.

Разпределянето на функциите във връзка с предлагането на публични блага и свързаните с тях финансови ресурси може да се измери чрез коефициент за централизация. Този коефициент разкрива пропорцията, в която ресурсите се поделят между централното правителство и местните административни единици. В България коефициентът за централизация надхвърля 80%, което показва голямата централизация на бюджетните ресурси и необходимостта от повече децентрализация.