Лекции по Икономика

6. Организация на форми на борсово посредничество

С понятието борсово посредничество се представя съвкупността от институции, които извършват обслужване на трудовия пазар. Трудовата борса е мястото, където се осъществява на практика връзката между фирмите търсещи работна и гражданите носителите на работна сила.

Трудовата борса изпълнява четири основни функции:
1. Борсова – изразява се в посредничеството при наемане на работа и се свързва с регистрирането на безработните и на предлагащите работа лица; тяхното насочване към подходящи свободни работни места; организирането и провеждането на курсове за квалификация и преквалификация.
2. Осигурителна – свързва се с организирането и извършването на плащания, обезщетения или помощи при безработица.
3. Информационна – създаване, поддържане и актуализирането на база от данни във връзка със заетостта, безработицата, динамиката на пазара на труда, възможностите за преквалификация на безработните лица.
4. Психолого – диагностична, която се свързва с установяването действителното качество на работната, пригодността й за започване на работа, консумиране на безработица за начините по които най-добре могат да представят своите качества пред потенциалните работодатели.

Борсовото посредничество може да се срещне в следните организационни форми:
- Държавно организирани бюра по труда (БТ).
- Частни бюра по труда .
- Създавани към синдикатите органи за трудово посредничество и заетост в съответния бранш.
- Специализирани агенции за обслужване на определени групи от населението.
- Специални дирекции за управление на човешките ресурси в големите фирми.
- Интернет трудови борси.
- Неформални канали за информиране и наемане на работа.