Лекции по Икономика

Икономика на труда

Лекции по Икономика на труда
Съдържание:

1. Въведение в предмета и теорията на дисциплината Икономика на труда
2. Същност и видове трудови пазари (ТП)
3. Специфични особености и функционални въздействия на трудовите пазари
4. Фактори на търсене и предлагане на работната сила
5. Структура на входящите и изходящи потоци на пазара на труда
6. Организация на форми на борсово посредничество
7. Институцуонална структура на пазара на труда
8. Логика на вътрешнофирмените трудови пазари
9. Модели на пълна и оптимална заетост
10. Същност и видове безработица
11. Икономическа и социална цена на безработицата
12. Концепции за естествено равнище на безработица
13. Технологично обслужване на безработицата
14. Гъвкави стратегии за организиране на заетостта
15. Концепции за регулиране на трудовите пазари
16. Подходи и механизми на активна и пасивна политика на ТП
17. Схема за формиране на човешкия капитал
18. Технология на инвестиране в човешки капитал
19. Същност и елементи на цената на труда
20. Съвременни функции на работна заплата
21. Фактори на цената на труда
22. Подходи за определяне на работната заплата
23. Схема за формиране на минималната работна заплата
24. Механизъм за определяне на основните заплати
25. Нормативи за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения
26. Фактори, определящи минималната работна заплата
27. Същност на осигурителната система
28. Пенсионно осигуряване
29. Системи за осигуряване при безработица
30. Системи за здравно осигуряване
31. Същност и основание за равните възможности
32. Същност и форми на дискриминацита в труда и професиите
33. Съшност и значение на качеството на труда
34. Инвестиране в човешки капитал
35. Основни насоки за повишаване качеството на труда
36. Основи на индустриалните отношения