Лекции по Икономика

11. Контрол върху корпоративното подоходно облагане.

1. Същност и насоки на контрола.
Корпоративното подоходно облагане има пряк характер. То обхваща печалбите и доходите на юридически и неперсонифицирани дружества от стопанска дейност. Проверката на обхватността е контролно действие с подчертан превантивен характер. Това са целенасочени действия, чрез които ще се установи обхванати ли са всички приходи и разходи, които влияят върху крайния размер на печалбата, има ли укрити приходи, завишени разходи и неочаквани доходи. При тези проверки могат да се открият допуснати грешки при отчитането на разходите и приходите, но не са изключени и преднамерени действия от служебни лица, чрез които се намалява размера на облагаемата печалба.
2. Проверка на данъчната основа и дължимия данък.
Проверката на данъчната основа представлява съвкупност от контролни действия и пресмятания, насочени към правилността на определяне размера на облагаемата печалба. Проверката на счетоводната печалба се извършва въз основа на Отчета за приходите и разходите. Полученият резултат от съпоставката е основа за данъчно преобразуване. Проверките се извършват въз основа на данните от годишната данъчна декларация, която се подава от данъчните субекти. Увеличаването на счетоводната печалба има основно място в работата на контролните органи. На проверка се подлагат всички случаи, при които се намалява размерът на счетоводната печалба. Чрез тях се намалява размерът на облагаемата величина и респективно данъчното задължение.
3. Проверка на взаимоотношенията с бюджета.
Спазването на сроковете е важно условие не само да се акумулират средства в бюджета, но и ритмично да постъпват. Съществено място тук намира текущият контрол върху постъпленията на средствата от данъчно задължените лица. Проверката на срочността се извършва въз основа на данъчните декларации. Обект на данъчния контрол са и авансовите вноски, които се правят за данъка върху печалбата и данъка за общините. На проверки и пресмятания се подлага дали правилно е определена авансовата вноска и спазен ли е срокът за внасянето й.
4. Контролно въздействие при допуснати нарушения.
При нарушения във връзка с изискванията на Закона за корпоративното подоходно облагане се налагат имуществени санкции и глоби, а при наличието на обстоятелства за извършено престъпление – може да се търси и наказателна отговорност.
Имуществена санкция на юридическо лице се налага, когато не се внесе дължимия данък и когато не се издават фактури за отчитане на приходи.Погасяването на тази отговорност се извършва чрез плащане, а контролът се осъществява въз основа на издадени платежни нареждания за превеждане на дължимите суми и служебното досие на данъчния субект.
Глобите се налагат въз основа на съставените по време на данъчните ревизии актове за нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления.