Лекции по Икономика

1. Показатели за анализ и оценка на обема на произведената продукция

Обема на производството се откроява като възлов показател за дейността на предприятията и фирмите, които осъществяват производствена дейност.
Този показател се лимитира в предприятията от разполагаемите производствени мощности на оборудването, а той самия определя пък размера на необходимите ресурси при осъществяване на производствената дейност. Обема на произведената продукция влияе върху неговата издръжка чрез така наречените относително-постоянни разходи. По тази линия от обема на производството зависи кога предприятието е печелившо защото както е известно то е определен обем продукция, постъпленията от продажбите са недостатъчни да покрият производствените разходи. Границата или както се нарича още критичната точка на производството в едно предприятие се преодолява след като постъпленията от продажбите покрият сумата на променливите и постоянните разходи. При нарастване на обема на производството по линията на относително постоянните разходи себестойността на единица продукция се снижава, а при намаляване на обема на производството за сметка на относително постоянните разходи себестойността на единица продукция се увеличава.
Значението на този показател нараства и поради обстоятелството, че той се откроява като един от основните фактори от, които зависи паричния поток към предприятието. Освен това той е основен фактор обуславящ реализираните крайни финансови резултати от дейността.
В анализа на изпълнението на обема на производството в индустриалните предприятия може да се реализира чрез използване на различни показатели.
Основния показател който се използва при действащите нормативни документи е показателя – Произведена обща промишлена продукция .
В обхвата на този показател се включва стойността на всичко което предприятията се произвели през даден период независимо от предназначението и чии материали са използвани.
В показателя Обща Промишлена Продукция (ОПП) се включват следните елементи:

1. постъпленията от продажбите на произведената готова продукция
2. прираста или намалението на запасите от готова продукция в края на периода в сравнение с началото
3. произведени дълготрайни активи за собствени нужди
4. стойност на услугите от работа на ишлеме
Работа на ишлеме – при този показател се включва и стойността на услугата и стойността на материалите
5. стойност на материалите при работа на ишлеме (стойност на материалите на клиентите)
6. стойност на основния ремонт за собствено производство
7. изменение на остатъците от незавършено производство в основното производство и полуфабрикати собствено производство

ОПП се представя като сбор от посочените елементи!

Втори показател –
Предназначена за продажба (реализиране) продукция
Този показател може да се установи по два начина –
1. като от общата промишлена продукция се спадне стойността на изменението на запасите от незавършено производство, полуфабрикати собствено производство, инструменти собствено производство и стойността на материалите на клиентите при работа на ишлеме
2. като се сумират елементите които формират този показател. (останали от ОПП – стойността на продадените готови изделия, стойността на продуктите с промишлен характер, стойност на основния ремонт на собственото оборудване, стойността на услугите при работа на ишлеме ) .

В литературата се предлага при анализа на обема на производството да се използва и трети показател.
Реализирана (Продадена) Продукция –
Съобразно това кой момент се приема за реализация на продукцията може да се установят –
1. Обем на реализацията когато за момент се приема изпратената готова продукция на клиентите – тогава стойността на готовата продукция може да се представи под влияние на три елемента –
1. остатъците в началото от готова продукция в предприятието
2. стойност на обем на произведената през периода продукция
3. остатък в края не изпратена готова продукция

Он - остатъците в началото не изпратена готова продукция
П - обем произведена през периода готова продукция
Ок - остатъка в края не изпратена готова продукция
СТМ – стойностен размер на готовата продукция

СТМ = Он + П – Ок

Когато за момента на реализацията се приема реализираните приходи от продажбите стойностния размер на реализирана продукция може да се разгледа под влияние на пет фактора (елемента) –
1. Онн - остатъци в началото на периода непродадена готово продукция
2. Енн - експедирана в началото на периода готова продукция, но не изплатена от клиенти
3. П - произведена през периода продукция
4. Ок - остатъците в кроя на периода готова продукция на склад в предприятието
5. Екн - експедираната в края на периода готова продукция, но не изплатена от купувачите

СГП – стойнсен обем на готовата продукция

СГП = Онн + Енн + П - Ок – Екн

Трябва да се има в предвид, че в новите икономически условия за предпочитане се използва втория начин за изчисляване на произведена и реализираната готова продукция.
За да се анализира динамиката в изпълнението на обема на произведената продукция е необходимо фактическия обем на произведената продукция да се съпостави в абсолютно или относително изражение с плановия или базисния обем.

Така ще се установи абсолютното изпълнение на обема за производство. А самата динамика означава да установим процентното изпълнение на обема (Отношението между фактическия обем и запланирания или базисния обем).

Може да се установи и един трети показател, а именно темп на изменение на обема на произведената продукция.