Лекции по Икономика

2. Анализ на екстензивното използване на ДМА (използване по време).

Екстензивното използване на ДМА може да се анализира за един по-продължителен период от време (за години), за по- кратък период от време или да се анализира в оперативен порядък в рамките на работната смяна. Ефективното използване на ДМА за по- продължителен период от време се базира на изчисляване на система от показатели, изчислени въз основа на следните фондове машинно време:
- Кф машинно време- както стана ясно той се изчислява като произведение на броя на машините в съответната система и календарните дни, през които тези машини са на разположение на предприятието и часове при трисменен режим на работа с пълна продължителност на работния ден.
Кф= Бм- К дни 1м*24
Кф 1маш= 8760 м.ч.
- Режимен фонд (Рф) машинно време- изразява времето, през което машините са ангажирани в производствената дейност и ремонт при конкретен режим на работа. Той се изчислява като произведение между броя на машините, броя на работните дни, броя на смените и продължителността на една смяна според конкретния режим на работа.
Рф= Бм* Раб. Дни* Ксм
Ксм- коефициент на сменност на машините

Ксм= 1= 8 ч. смяна
Ксм= 2= 16 ч. смяна
Ксм= 3= (2*8)+6= 22 часа смяна
Ксм= 2.33= (2*8)+2= 18 ч.

- МВФ машинно време- същия фонд машинно време, което се използва при изчисляване на ПМ на предприятието. Той изразява времето, през което е възможно максимално участие на машини и оборудване в производствената дейност. Определя се като Кф машинно време се спадне необходимото време за ремонт и прегледи по t′ за разход на машинно време.
МВФ= Кф- време за ремонт по t′

- Планов фонд машинно време (Фпл)- изразява необходимото време за изпълнение на плановия обем продукция при планови норми за разход на машинно време, следователно той представлява сбор от произведенията между плановите количества продукция и плановата норма за разход на машинно време за единица продукция.
Фпл= ∑ К0* t0
Фпл машинно време може да се определи и като Рф се спаднат планираните машинно часове за престой поради ремонт и технически прегледи на машините и поради некомплектованост на оборудването. Този фонд може да се изчисли и по обратен път, а именно като необходимото нормено време за плановата продукция се коригира с планираното средно процентно изпълнение на машинната норма.
Фпл= ∑ К0* t * 100
Р0
t- Нормено време за разходи на машинно време
Р0- планирано процентно изпълнение на машинните норми; t0

- Ф фактически (Фф)- изразява времето, през което машините и оборудването действително са били ангажирани в производствената дейност. Този фонд също може да се установи по два начина:
1) От Рф по отчетни данни се спаднат фактически допуснатите престои независимо от техния характер. Фф може да се определи също така по обратен ред. За тази цел е необходимо да се изчисли необходимото нормено време за фактическата продукция и то да се коригира с фактическото процентно изпълнение на машинни норми.
Фф= ∑ К1*t *100= ∑ К1*t1
Р1
t *100 – t1
Р1
- Коригиран планов фон машинно време (Фкор)- този фонд изразява времето необходимо за изпълнението на фактическата продукция, но при използване на планови норми за разходи на машинно време.
Фкор= ∑ К1*t0= ∑ К1*t
Р1
Той се изчислява също така като необходимото време за фактическата продукция се коригира с планово процентно изпълнение на машинни норми.

Въз основа на тези фондове машинно време при анализа на екстензивното използване на машините и оборудването могат да се изчислят следните групи показатели.
1) Показатели за използване на Кф машинно време, изчисляват се два коефициента:
Кекст0= Фпл Кекст1= Фф
Кф0 Кф1
2) Показатели, характеризиращи използването на Рф машинно време. Да се има предвид, че разликата между Рф по план и отчет ще се обуславя от промените в средно- годишния брой на машините и промените в конкретния режим на работа. Показателите за използване на Кф и Рф практически не могат да имат предварително определена горна граница, понеже както в Кф, така и Рф на практика се съдържат неползотворими елементи. Изчисляват се два коефициента:
Кекст0= Фпл Кекст1= Фф
Рф0 Рф1
От равнището на показателите за използване на Рф никога не може да се направи извод в кои случаи екстензивното използване е подобрено или влошено. Показателите за използване на Рф се наричат още коефициент за екстензивно използване, изчислени при конкретни условия на работа.
Посочените недостатъци се преодоляват с показателите за така наречените пълно екстензивно използване. Те се определят като отношение между плановия и фактическия фонд към МВФ1 и МВФ0.
Кекст0= Фпл Кекст1= Фф
МВФ0 МВФ1
При тези показатели е възможна количествена разлика между МВФ по план и по отчет. Двата фонда машинно време се различават по броя на машините, по план и по отчет, които са ангажирани в производствената дейност.
Предимството на показателите за пълно екстензивно използване се изразяват в това, че тук след установяване на изменението между фактическа и базисна стойност на коеф. може да се пристъпи към факторен анализ. Промените в степента на пълното екстензивно използване са под влияние на два фактора:
- промени в структурата на производството;
- влияние за степента на истинското екстензивно използване.
За да се установи тяхното влияние е необходимо да се изчисли един коригиран коефициент за екстензивно използване.
Той се определя като отношение между коригирания планов фонд машинно време и МВФ по отчет.
Ккор.= Фкор.
Мвф1

±∆ Кекс= Кекст1- Кекст0 :
- 1) влияние на структурата на производството= Ккор- Кекст0
- 2) влияние на истинското екстензивно използване= Кекст1-Ккор

За разлика от коефициента за използване на Рф и Кф, коефициента за използване на МВФ имат максимална възможна граница. Ето защо тяхното познавателно значение е по- добро. Освен това както е видно базата за изчисляване на тези коефициенти съответстват на базата, при която се определят ПМ на предприятието.
За степента на екстензивно използване на ПМ в рамките на годината могат да се правят и изводи въз основа на изчислените показатели за различните категории оборудване. Те се формират съобразно участието на машини, съоръжения и оборудване непосредствено в производствената дейност. Въз основа на този критерии оборудването във всяко предприятие може да се раздели на два вида:
- налично оборудване( машини, съоръжение и оборудване, които са на разположение на предприятието, независимо от тяхното техническо състояние и възможности за използване);
- инсталирано оборудване. Това е оборудването, което се намира непосредствено в експлоатация и се различават от наличното по брой на машини и съоръжения, които не се намират в експлоатационна готовност. Инсталираното се нарича още работещо.
Въз основа на тези две категории могат да се изчислят два показателя:
- Коефициент на инсталираното оборудване. Това е отношение между инсталираното оборудване към наличното.
- Коефициент на работещото оборудване=
= Действително работещо от наличното
налично оборудване
Тези два показателя за използване на оборудването дават възможност да се проучат задълбочено възможностите за по- пълно участие на машините и съоръженията в производството чрез съкращаване на наличното, но неизползвано оборудване.
Оценката на екстензивното използване на ДМА и по- конкретно оценката на използване на действащото оборудване може да се извърши и за по- малки периоди от време като се използват данни от баланса на работното време на участниците в производствения процес машини, съображения и оборудване.
В структурно отношение баланса на работното време се състои от следните показатели:
- Максимално възможно време за използване(Вмв)- за денонощието се равнява на 22 часа;
- Сменно време на машините(Всм)- отличава се от Вмв с целосменните престои на оборудването;
- Ефективен фонд работно време (Веф)- този фонд изразява пълноценното работно време на машините в рамките на денонощието. Ще се изчисли като от Всм се спаднат вътрешносменните престои.
- Машинно време(Вмш)- равно е на разликата между Веф и т. нар. подготвително- заключително време.
Въз основа на данните за посочената структура на работното време екстензивното използване на ДМА в рамките на денонощието може да се установи също така чрез система от показатели за използване на различните фондове машинно време.
- Коефициент за сменното използване на оборудването(К см. Изп.), представлява отношението между Всм иВмв.
К см. изп.= Бм.* Всм
Бм* Вмв
- Коефициент за вътрешно сменното използване на работното време- отношение между ефективния фонд и сменното време:
Кв. см. изп.= Бм* Веф
Бм*Всм
- Коефициент за използване на машинно време- отношение между Вмш и Веф:
К изп. на мв= Бм* Вмш
Бм* Веф

Произведението между тези три коефициента дава представа за комплексното екстензивно използване на машините в рамките на денонощието.
К екст. изп. = К см. изп.* Кв. см. изп.* К изп. На м. в.