Лекции по Икономика

1. Въведение в стокознанието. Обект, предмет и метод на стокознанието

Обект на стокознанието
Обект на с са стоките на промишленото, с.с. И строителното производство; състава и свойствата на стоките, многообразието на разновидности и видове, количество, опаковка, условия за съхранение и транспортиране.
Категорията стока по начало има двойнствен характер. За да бъде даден обект стока, трябва да отговаря на 2 основни изисквания. На 1во място трябва да бъде с потребителна стойност, т.е., благодарение на присъщите и свойства може да задоволява определени потребности при използването им по предназначение.
Съществуват различни интерпретации във връзка с потребителната стойност:
Полезността на стоките
Комплекс (съвкупност) от свойства, благодарение на които дадена стока може да удовлетворява потребностите
Присъщо свойство на всеки полезен обект
Според съвременната наука, потребителната стойност е обект, който благодарение на присъщите си свойства удовлетворява различни лични или обществени потребности.
За да бъде дадена вещ стока, тя трябва да бъде потребителна стойност. На 2ро място трябва да представлява стойност, т.е. Да бъде продукт на труда и едновременно с това вещта да бъде предназначена не за собствена употреба, а за пазарна.
На практика, много обекти могат да бъдат потребителско стойности, без да са сатоки, т.е. Не са стойности, а следователно не са стоки.
Предмет на стокознанието
Предмет на с е съвкупността от научни знания за стоките като потребителна стойност. Тази съвкупност включва:
1) Формулирани научни теории и хипотези, отнасящи се до стоките
2) Разкрити закономерности, свързани със стоките – количество, съхранение
3) Основни научни теории, понятия и термини, които се използват в стокознанието при изучаване на стоките като потребителни стойности
4) Метода, който се използва при изучаване на стоките
3. Метод на стокознанието
определя се като всестранна характеристика на стоките, като потребителни стойности. Включва в себе си няколко основни елемента:
Изучаване на състава и свойствата на стоките
Изучаване на суровините
Изучаване на технологичните процеси, при прилагането на които използваните суровини се превръщат в потребителни стойности
Изучаване на класификацията, асортимента и кодирането на стоките
Изучаване на качеството на стоките – най-важната характеристика на всяка една стока като потребителна стойност.
Качеството е съвкупност от свойства и характеристики на обекта (стока, услуга, дейност), обуславящи пригодността му да удовлетворява определени потребности.
изучаване на качеството означава:
Изучаване структурата на качеството
Изучаване основните показатели за качество на стоката (показател за качество – количествена характеристика на свойствата, влизащи в състава на качеството
Изучаване методите за определяне стойностите на показателите и методите за оценяване на равнището на качеството
Изучаване на опаковката – главната функция на опаковката е да предпазва стоката от неблагоприятни външни влияния – за по-добро запазване на качеството
Изучаване на маркировката – съвкупността от всички значения, които се поставят върху стоката или нейната опаковка – напр. Текст, кодове, маркировъчни знаци. Маркировката не оказва пряко влияние върху качеството на стоката. Тя съдържа данни за фирмата производител, съхранение на стоката, годност, някои свойства на стоката, начин на употреба
Изучаване на условията за съхранение – оказват директно влияние върху качеството на стоката
Изучаване на условията за транспорт - оказват директно влияние върху качеството на стоката
изучаване на стандартизацията и сертификацията