Лекции по Икономика

1. Същност, функции и задачи на маркетинга. Маркетингов подход

Маркетингът представлява начина на мислене, според който без потребител няма стопанска дейност. Когато работи за формиране на своите клиенти, фирмата работи за своите печалби.
Поради всички промени – развитието на научно техническия прогрес, нарастващите изисквания на купувачите, изостряне на конкуренцията – пазарът се поставя в центъра на вниманието на организацията. Това означава, че проектирането, производството и предлагането се съобразяват изцяло с това което се търси.
Маркетингът е концепция, система от възгледи и принципи за създаване, развитие и реализация на продукти, съобразени с пазарните условия и предпочитания на купувачите.
Според Филип Котлър – маркетинга е социален и управленски процецс при който индивидите и групите получават това от което имат нужда и потребност, чрез обмен на продукти и стойност помежду си.

Маркетинга е:
1. Управленска концепция – организацията, ръководенето, планирането, контрола и регулирането на стопанския живот трябва да се основават на пазарни оценки.
2. Начин на действие  - осигурява конкретни организационни, методически, информационни и др инструменти и техники с които се осъществяват маркетинговите дейности.
3. Процес на стратегическо и тактическо планиране и контрол
4. Интегрирана система – маркетинга обединява всички останали звена от фирмата. Те трябва да се съобразяват с предписанията на маркетинга.
5. Търси се единство между ориентацията на бизнеса към потребителите и преследването на максимално високи печалби
6. Маркетинга е едновременно процес на изучаване на пазара, приспособяване на продукта към пазара и формиране на пазара.
7. Маркетинга обединява в себе си дейности по:
- създаване на нови продукти
- реализация на съществуващите
- стимулиране на производители и потребители
- ценообразуване
- различни по вид комуникации
Всички те са подчинени на една обща стратегия, цел
8. Чрез маркетинга освен постигане на висока печалба може да се търси постигане на др цели – увеличаване обема на продажбите, съответно увеличаване на пазарния дял, повишаване на имиджа на фирмата и продуктите, изместване на конкуренцията или свиване на нейния пазарен дял, постигане на лидерска позиция
9.  Маркетинга е творческа дейност

Разбирането на маркетинга като социален процес наляга последователното изясняване на няколко ключови понятия, които са свързани и произтичат едно от друго и обясняват корените на маркетинга. Това са понятията нужда, потребност, желание, търсене, продукт, обмен, сделка и пазар.
Нуждата произтича от самата природа на човека – чувството за необходимост за нещо, недостиг на нещо.
Потребността е състояние на неосъзната липса. Потребността е конкретно проявление на нуждата, съобразно условията на средата, развитието на обществото и конкретната личност. Нуждата се превръща в потребност, когато бъде осмислена чрез собствения опит, заобикалящата ни информация, опита на другите и реалното предлагане
Желанието е стремеж за специфично удовлетворяване на потребността. Правото и възможността за избиране на начин на задоволяване.
Търсене – желание за закупуване на определен продукт подплатена с финансово средство. Оценява се в количествено и качествено отношение. Когато се отчита търсенето се оценява не само паричната, но и времевата и пространствената възможност на купувача. Характера на търсенето зависи от оценката на потребителя за полезността на продукта.
Продукт – всичко което може да се предложи за удовлетворяване на потребности и желания. Важно е отношението на потребителя, не толкова към притежанието на продукта, колкото към полезността от услугите, който продукта предоставя. Продуктът може да бъде физически, идеи, дори хора.
Полезност – съвкупността от ползи, който купувача вижда в предлагания му продукт от гледна точка на форма, гаранции, предназначение, време, място, пресиж. За да има полезност е необходимо:
- да има потребност
- продукта да има тези свойства и характеристики, който да удовлетворяват потребността
- потребителят да приема, че продукта удовлетворява полезността.
Ценност – приемано равнище на удовлетворяване на потребността.
Обмен (размяна) е всяка форма на предоставяне на блага от един субект на друг срещу насрещно предоставяне на други блага. Условията необходими да има размяна:
да има поне две страни:
- всяка страна да притежава нещо, което е стойностно за другата
- всяка страна да е готова да предостави това което има и съответно да получи това което иска.
- всяка страна де е свободна да приеме или отхвърли предложението
- всяка страна трябва да вярва, че е уместно и желателно да се занимава с другата.
В маркетинга говорим за размяна, когато двете страни преговарят и вървят към споразумение.
Сделка – търговия на стойности между две договарящи се страни. Основни измерения на сделката:
- поне две стойностни неща
- договорни условия
- време на сключване и място на сключване

Ролята на маркетинга е да проучи, какво за отсрещната страна е стойностно и какво е готова тя да даде, за да бъде осигурено желаното активно поведение.
Пазарът е съвкупност от всички настоящи и потенциални потребители на даден продукт Продавачите, който го предлагат и посредниците, който създават допълнителни предпоставки за сключване на сделката.

Маркетинга се интересува от крайния потребител, бизнес организации търсещи печалба от своята дейност.