Лекции по Икономика

20. Десертни вина и вермути

Десертните вина се отличават от трапезните главно по това, че имат изразен сладък вкус поради високото съдържание на захар (до 220 g/dm3) и по-силно физиологично действие поради по-високото съдържание на алкохол (до 20 об. %). Наричат се така, понеже се употре­бяват обикновено при консумация на десерти.
За производството на десертни вина се предпочитат такива сортове грозде, които натрупват много захар и се от­личават със силен аромат. Гроздето от тях се бере във фа­зата на прегряването. Ако все пак получената от това гроз­де мъст е с недостатъчна захарност, тя се подсилва в гроз­дов концентрат (сгъстен във вакуумапарати сок от същото грозде). Главна особеност на технологията при производст­вото на повечето десертни вина е спиртуването на частич­но ферментиралата мъст чрез добавяне на определено коли­чество ректифициран спирт. По този начин се спира по-на­татъшната ферментация и във виното се запазва необходи­мото количество собствена захар. Наред с това се достига и необходимото алкохолно съдържание на виното. Някои от де­сертните вина се приготвят от висококачествено трапезно вино чрез добавяне на гроздов концентрат и ректифициран спирт. Всяко десертно вино се произвежда по специално ус­тановена технология.
Според използваното грозде десертните вина са:
сортови
купажни
По цвят:
бели
червени.
Според особеностите на технологичната преработка и качеството им десертните вина се делят на:
o обикновени:
крепки - с алкохолно съдър­жание 18 - 19 об. % и със съдържание на захар 100-200 g/dm3; "Хасково", "Сливен", "Търново" и "Варна" (последното е бяло)
сладки - с алкохолно съдържание 16 - 17 об. % и със съдър­жание на захар 160- 170 g/dm3; "Рубин" (чер­вено) и "Бисер" (бяло).
o специални - при производството им се прилагат някои специфични технологични обработки, имащи главно за цел повишаването на плътността им, както и формирането на специфични вкусови свойства. Алкохолното им съдържание е 12,5-19 об. %, а съдържанието на захар – 40-230 g/dm3. Специални червени вина са "Поморие" , "Чирпан", "Бургас", "Кагор", "Кьрдамир", а специални бели - "Славянка", "Мадара", "Морски вълни", "Тамянка", "Владиславово", "Хеброс", "Дамяновка" и др.
Наред с гроздовите по аналогична технология у нас се про­извеждат и някои плодови десертни вина, като малиново, къшшово, касисово, ягодово, боробинково, малиново "Родопа", "Ком" и др. Те са обикновено с алкохолно съдържание 15 - 16 об. % и със захарно съдържание 150- 160 g/dm3.
Разновидност на гроздовите десертни вина са вермутите. Наименованието им идва от немското име на билката пелин (Wermut). Те може да се разглеждат като ароматизирани де­сертни вина. Произвеждат се от отлежало бяло вино, най-често мискетово, към което се прибавят ректифициран спирт, захар и вермутова настойка. Настойките се получа­ват от сложни билкови смески (винаги вкльчващи пелин), със­тавът на които е различен при отделните вермути. При про­изводството на червен вермут виното се оцветява с кара­мел.
У нас се произвеждат главно вермутите обикновен, "Винпром", "Орфей", "Чо Чо Сан", "Косара" и "Амаро", като всеки от тях може да бъде бял или червен. Вермутите съдържат от 16 до 18 об. % алкохол и от 130 до 200 g/dm3 захар. Изключение прави сухият бял вермут "Винпром", който съдържа са­мо 30 - 40 g/dm3 захар. На световния пазар с най-голяма из­вестност се ползват италианските вермути "Мартини", "Чинцано", "Кампари" и др.