Лекции по Икономика

1. Сила и съотношение на силите в международните отношения. Противоречия, конфликти и сътрудничество в международните отношения.

1.Военностратег. отношения са относително самостоятелна с-ма на МО със своя стр-ра,динамика, елементи. Това са СИЛОВИ ОТНОШЕНИЯ. При тях решаващи са военните възможности на д-вите. Военностр. отношения винаги са междудържавни и политически. Силата е решаващ фактор в сферата на военните отношения, но в сфератана политиката е само едно от нейните средства. Военната сила може и да бъде предназначена за отбрана, за борба против агресия, за борба за нац.независимост, за защита на междунар.право. Международното право безусловно признава тези възможности.Това е записано в Устава на ООН - чл.51 и глава 8, глава7 - противодействие на агресията.
Елементите, които определят силата са няколко - количество и качество на войсковите части, кол-во и кач-во на въоръженията, способностите на командния състав, организираност и готовност на армията да действа и т.н. Важно значение имат и факторите: геогр. Положение, конфигурация на границите, повърхност на територията, брой, гъстота и етн.състав на населението, финансов и промишлен капацитет и мн.др. Сложността на факторите и елементите затрудняват оценката на величината на силата. Затова всяка сила се преценява спрямо друга сила.

2. Много по-важно е да се познава съотношението на силите. Това познание обаче винаги е теоретическо, свързано повече с предположение, отколкото с практическо сравнение. Истинската и окончателна преценка за съотношението на силите е възможна само тогава, когато те бъдат поставени в реално взаимодействие, т.е. в у-вия на война.