Лекции по Икономика

28. Пенсионно осигуряване

Системите за пенсионно осигуряване са началото на осигурителните системи, първи са се породили и са ориентирани към всеки човек. Например в древния Рим са съществували погребални каси, професионални каси за взаимопомощ на възрастните членове на гилдията. Начало на пенсионното осигуряване се поставя в Германия в началото на 80те години на миналия век. В България началото се поставя в 90те години на миналия век.

Различаваме два основни вида системи – системи за задължително и доброволно пенсионно осигуряване.

Система за задължително пенсионно осигуряване. Характеристики:
- принцип – работещите сега издържат работилите преди
- всички заети се осигуряват задължително за пенсионно осигуряване
- осигурителни вноски плащат и работодателите на основата на начислената брутна работна заплата
- самоосигуряващи се – свободни професии, собственици на малки фирми
- осигурителните вноски са периодични (месечни) на базата на осигурителния доход, в някои случаи този доход не е равен на брутната работна заплата
- пенсиите (осигурителните плащания на пенсионното осигуряване) биват пожизнени, пенсии за инвалидност и наследствени
- системите за пенсионно осигуряване използват пенсионни схеми. Размерът на пенсията е процент от осигурителния доход
- пенсионната система функционира като пенсионен фонд и се управлява от НОИ (Национален осигурителен институт)
- фонда има специфично управление, Управителен съвет и Надзорен съвет, в които има представители на държавата, синдикатите и работодателите
- възможно е да има допълнително пенсионно осигуряване за някои категории лица, които са формирали професионални фондове

Система за доброволно пенсионно осигуряване. Характеристики:
- основават се на принципа на доброволност
- включват се осигурени (работещия персонал) и работодателите (ако искат)
- осигурителните вноски могат да се правят както месечно, така и годишно
- осигурителните вноски на всяко осигурено лице се натрупват в индивидуални сметки (партиди) в сметката на фонда
- пенсионната схема (изплащането на сумите) може да бъде срочно или безсрочно
- функционират като фондове – УС и НС