Лекции по Икономика

43. Характеристика на търговците, работещи от свое име и за своя сметка.

1. Обща х-ка
Препродажбата е операция, при която икон.посредник (търговец) купува стока от производителя и я препродава на крайния потребител от свое име и за своя сметка. В операцията участват най-малко 3 страни - икон.посредник, продавач (производител или собственик на стоката), купувач.
Препродажбата може да се осъществи по 2 технологични схеми. При първата последователно се извършва покупка на стоката от търговеца и препродажбата й на купувач. Отношенията м/у контрагентите се уреждат с договори за продажба.
При втората схема отношенията м/у участниците се уреждат с 2 вида договори - договор за предоставяне раво на продажба (ДППП), който се сключва м/у търговеца и производителя, и договор за продажба м/у търговеца и купувача. ДППП има х-р на рамков договор за уреждане на общите у-вия на сътрудничество м/у страните.
Подготовката на посредн. операции има за цел установяване на икон. целесъобразност за всеки участник ипроучване на възможните рискове.
2. Икон.целесъобразност
2.1. За посредника - търговец :
 реализиране на печалба в резултат на разликата в цените на сделките, по които той е купувач и продавач. П = Ц2 . К - ( Ц1 .К + РР), където Ц2 е цената на продажбата ; Ц1 е цената на покупката ; К е кол-вото на стоката ; РР са р-дите по реализацията на стоката.
 Търговецът може да се възползва от паз.конюнктура и да извърши покупката пи ниска цена, както и да уговори отстъпки от цената за закупуване на голямо кол-во, за редовен посредник, за извънсезонна покупка, за поемане на ангажимент по обслужване на клиентите в гаранц.срок и др. От друга страна при продажбата на същата стока той може да изчака подходящ момент за да постигне максимално изгодна цена на стоката. По-високата цена може да е свързана с представянето на стоката в добър търг.вид, в осъществяване на комплектни доставки и др.
 Фактор за оптимизацията на р-дите по реализацията е големият обем на стокообмена, при който се намалява относителното тегло на р-дите за единица стока.
2.2. За продавача - производител :
 ускоряване на оборота и прехвърляне на риска стоката да не намери краен потребител върху търговеца
 отпадане на необходимостта за изграждане на собствена пласментна мрежа и осъществяване на проучвания на потребителското търсене
 използване на авторитета на посредника при недостатъчна конкурентоспособност на фирмата производител
 бързо навлизане на нов и непознат пазар
 прехвърляне на задълженията по обслужването на клиентите върху търговеца
2.3. За купувача - потребител изгодата е във възможността да получава необходимата стока редовно, своевременно и в добър търг.вид и да ползва допълнит.услуги.

3. Рискове
3.1. За посредника - търговец :
 търг.риск, свързан с невъзможност да продаде стоката
 ценови риск, свързан с отрицателна или малка разлика м/у цената на покупката и продажбата
 финансов риск, свързан с вероятността крайният потребител да не плати цената на стоката или пресрочи плащането
 кредитен риск, свързан с трудности по погасяване на кредита при забавяне на реализацията на стоките
 полит.риск, възникващ под влиянието на полит.събития, които правят невъзможно осъществяването на сделката или на част от нея
 транспортен риск, изразяващ се във възможното повреждане, погиване или загуба на стоката по време на придвижването й
3.2. За продавача - производител :
 пропусната печалба или абсолютна загуба
 пропусната възможност за утвърждаване на деловия авторитет на проиводителя
 отсъствие на възможност за пряко наблюдение на стоката на пазара и за получаване на обратна информация за реакцията на потребителите
3.3. За купувача - потребител
 необосновано завишаване на цената, изразяващо се в калкулиране на висока печалба за търговеца
 получаване на некачествена стока, скрита зад високия авторитет на посредника
4. Договор за предоставяне правото на препродажба
И производителя и търговеца са заинтересовани от сключването на такъв рамков договор, който да регулира отношенията м/у тях. Икон.съдържание на ДППП се доближава до у-вията на комисионния договор и договора за пряко представителство. Едно от най-важните у-вия на ДППП е определянето на начина за формиране на печалбата на търговеца. М/унар.практика ползва 2 осн.варианта. При първия вариант производителят продава стоката на търговеца по м/унар.цени и не поставя никакви ограничения по отнош на цената на препродажбата. Търговецът препродава стоката по цени, които е успял да постигне в преговорите с купувача и така п-бата се формира от ценовата разлика. Този случай е по-разпространен.
При втория вариант производителят продава стоката на търговеца по м/унар.цена и определя горна граница на цената, по която той ще извърши препродажбата. Търговецът препродава стоката в рамките на лимита, а п-бата му се формира за сметка на отстъпката от цената на първата сделка, която производителят му предоставя.
Сключването на сделките за ППП може да стане чрез подписване на договори или устно. Поредността на сключване на сделките за покупка и продажба не е фиксирана.