Лекции по Икономика

49. Икономика на фирмените активи и пасиви.

І АКТИВИ
1. Дълготрайни активи - представляват ресурси на фирмата, придобити в резултат на минали д-вия и носещи сегашни и бъдещи ползи. Тези активи се показват в дясната страна на счетоводния баланс. Разглеждат се в 3 групи - ДМА, ДНематА, Финансови активи.
Управление на ДА
ДА участват в пр-вото и реализацията на продукцията. Това е процес на движение на капитала, който от инвестиран паричен капитал се трансформира в производителен, преминава през производствения процес и завършва с увеличена стокова стойност, реализирана на пазара. Една от особеностите на ДМА е, че те участват многократно в производствения процес и пренасят стойността се постепенно и на части в себестойността на произвеждания продукт. Стратегията за управление на ДА се формира съобразно техните особености. Осъществява се в нклк.направления.
а)Постепенно инвестиране с цел усъвършенстване на матер.-техн.база и следене на състоянието на ДМА. Те се х-зират с показателите Коефициент на годност (отношение на балансовата ст-ст към отчетната ст-ст); Коефициент на обновяване (отношение на въведените в експлоатация инвестиции и размера на ДМА по отчетна ст-ст в края на периода); Коефициент на изписване (отношение на излезлите от употреба ДМА и отчетната ст-ст на ДМА в началото на същата година); Възраст на съоръженията, машините и оборудването по интервални групи години.
б) Усъвършенстване на стр-рата на ДМА - трябва да се ограничават р-дите за пасивни активи (сгради) и да се увеличават р-дите за машини, съоръжения и оборудване, които са свързани с производствените мощности, с кол-вото и кач-вото на произвежданите стоки и услуги. Счита се, че ДНематА са по-печеливши и ресурсоспестяващи - предлагат по-ефективни и продуктивни методи и технологии на работа. Предимство на ФА е, че са бързо ликвидни и позволяват гъвкавост на мениджъра при решаване на възникнали проблеми. С тях може да се участва на фондовите борси и да се печели.
в) Амортизация и амортизационна политика - изхабяването на ДМА е физическо и морално. Стойностното изхабяване на на ДМА намира израз в амортизацията. Тя е планомерен процес на изписване на ДМА в съответствие с нормите на А-зацията. Съществуват линейни и нелинейни методи за А-зация. Линейният метод осигурява равномерно пренасяне на стойността на ДМА в себестойността на продукцията. Нормата се определя по формулата :

При нелинейните методи за А-зация тя се набира неравномерно , което дава възможност да се изпревари моралното износване и да се стимулират технолог.нововъведения. Може да се ползва ускорен метод за А-зация, който се състои в съкращаване времето за изписване спрямо това на износването на активите. Нелин.методи могат да са с дегересивни и с прогресивни изменения. Дегресивните имат по-голямо приложение и при тях през първите години амортизационните отчисления са най-високи, а след това постепенно намаляват.
г)Показатели за х-зиране на използването на ДМА
 Натурални технико-икономически показатели - Коефициент на екстензивно използване на произв.мощности, Коефициент на интензивно използване, Коефициент на интегрално използване
 Комплексни стойностни показатели - натоварване на ДА (нетен размер на приходите от продажби върху размера на ДА), коефициент на капиталоемкост (реципрочен на първия), Коефиц.на техническа производителност на ДА (показва колко лева от тези активи се падат на единица производствена мощност).
2. Краткотрайни активи (оборотен капитал - нетен и брутен). Стр-рата на КА включва матер.запаси, вземания (дебитори), финансови средства, разходи за бъдещи периоди. При съществуващата ср-ра на КА в дадено предприятие, задача на мениджъра е да разработи тактика за управлението им. Тя зависи от конкретната ситуация, възможностите и целите на фирмата. Особености на КА са бързата ликвидност и несъбираеми вземания от клиенти (негативно). В тази връзка трябва да се вземат бързи мерки за събиране на вземанията и ликвидиране на част от матер запаси, за да се набавят необходимите пар.средства при възникване на проблеми. Постоянно грижа на мениджъра е и поддържане на съотносителност между ДА и КА. Използването на КА се х-зира със следните показатели:
 Скорост на реализация на продукцията (Коефиц.на обръщаемост на оборотния капитал) - равнява се на отношението на нетния размер от приходите от продажби и средногодишния размер на матер.запаси.
 Коефиц.на натовареност - равен е на реципочната стойност на предходния показател. Показва с колко лева оборотен капитал се реализира единица продукция.
 Време за един оборот - влияе се от пазарната конюнктура. Изчислява се по формулата:


 Коефиц.на търговска активност - дава възможност за формиране на по-общи преценки за паз.поведение на фирмата. Нарастването на коефициента означава, че фирмата създава достатъчно доход с ресурсите, които притежава. Определя се по формулата:

Ефективното управление на оборотния капитал изисква да се ангажира по-малък размер производствени запаси и да се ускори тяхната обръщаемост.

ІІ Пасиви
1. Собствен капитал - показателен за финансовата мощ на фирмата; набира се чрез вноските на съдружниците, акции от акционерите и др.
1.1. Капитал - основен и допълнителен. Осн.капитал съществува през цялото време на функциониране на предприятието. Създава се и се регистрира заедно с него; промяната в него се извършва само със спец.решение на съответния управленски орган и също се регистрира. Допълнит.капитал може да служи за разнообразни цели - източник на средства за спонсориране на организации и граждани, за покриване на загуби и др.
1.2. Резерви - законови и свободни. Законовите се образуват за сметка на печалбата след нейното облагане с данък и най-често служи за инвестиционни и социални фондове. Свободните резерви се образуват по решение на собственика за сметка на печалбата.
1.3. Печалба - от минали години и от текущата година
2. Привлечен капитал - в съвременните у-вия използването на чужди капитали не е слабост, а се оценява като умение за умело ръководство на фирмата.
2.1. Заеми - кратко - , средно -, дългосрочни
2.2. Задължения - към доставчици, към персонал, по соц.осигуряване, други
2.3. Финансирания - за инвестиции, други финансирания. Финансиранията могат да имат за свой източник държавния бюджет и по-конкретно негови целеви фондове. От тях се отпускат средства на предприятията за осъществяване на строго регламентирана целева д-ст. Финансирането се извършва на осн.на проведени конкурси или други определени от държавата условия. В някои случаи финансиране на предприятие могат да осъществят други предприятия или обществени формации за постигане на определени цели. Финансиранията могат да се извършват в 2 основни направления - за инвестиции и за други финансирания.