Лекции по Икономика

72. Икономическо съдържание на международния договор за покупко - продажба на стоки.

Текстът на договора започва с преамбюл, в който се дефинира вида на договора и се идентифицират контрагентите. Всеки контрагент се определя чрез следните параметри : фирмено наименование, юрид.статут, адрес, име и длъжност на лицето, представляващо фирмата и имащо право да ангажира фирмата като подпише договора. Възможно е да се посочи банковата сметка и банката, чрез която ще се извърши плащането, а също и №, датата и мастото на регистрация на фирмата. Целесъобразно е да се определи и позицията на фирмата като страна по договора - продавач или купувач.

1. Предмет на договора
Тази клауза дефинира осн.задължение на продавача - да достави стоката, и на купувача - да приеме стоката и да плати нейната цена. Необходимо е точно, цялостно и недвусмислено да се определи стоката - обект на договора. Възможно е определянето да стане чрез спецификация, оформена като приложение към договора и неразделна част от него. Спецификацията се изработва като остойностена или опростена и се подписва от продавача и купувача.

2. Кол-во на стоката - тр.да се определи точно и недвусмислено. Формулирането на това у-вие предполага избор на мерна единица в завис.от вида на стоката; точно определяне на кол-вото в избраната мерна е-ца; отчитане теглото на опаковката. При избора на мерната е-ца е необх.да се обръща спец.внимание на т.нар. стандартни опаковки - денкове, бали, каси и др., които по търг.обичай в различните страни могат да имат разл.егализирано тегло.
При насипни и наливни товари се вкл.уговорката “около” - отклонението се нарича толеранс. При наличие на такава уговорка, договорът се счита за изпълнен по обем, ако кол-вото на реално доставената стока се отклонява от записаното в рамките на толеранса. Продавачът не носи отговорност за отклонения в рамките на толеранса, а купувачът е длъжен да приеме стоката и да плати за реално доставеното кол-во. Добре е начинът за остойностяване на толеранса да се конкретизира в договора.
За отчитането на теглото на опаковката се ползват нклк.формули:
 тегло нето - тегло на стоката без опаковката
 тегло полунето - тегло на стоката и най-вътр.опаковка
 тегло полубруто - тегло на стоката ина всички опаковки без най-външната
 тегло бруто - теглото на стоката и на всички опаковки

3. Кач-во на стоката - ключово у-вие за купувача. Тази клауза трябва да описва точно желаното кач-во и да дава възможност за бърза и точна проверка на кач-вото на реално доставената стока и сравняването му с дооговореното. В търг.практика има нклк.формули за опред.на кач-вото:
 по стандарт - има широко приложение за стоките на преработващата пр-ст и з много селскост.и промишл.суровини. В договора се записват наименованието и № на стандарта. Могат да се използват стандартите на продавача, на купувача , на трета страна или м/унар.стандарти.
 по техническо описание - прилага се при липса на стандарт или при специф.изисквания на клиента. В текста на договора се описват договорените параметри на кач-вото.
 по мостра - за стоки на леката и хранит.-вкусовата пр-ст. Сделката се скл.сед като купувачът одобри мострата, представена от продавача. Утвърдената мостра обикновено се произвежда в 2 екземпляра. Възможно е да се представи и одобри и трети екземпляр, който да се депозира в неутрална организация и да послужи при разглеждане н арекламации. Всички екземпляри тр. да са идентични - те се опаковат, подпечатват и подписват от двете страни по начин , който не позволява да бъдат подменяни. Мострата тр.да се придружава от авизо за мостра, за да не се плаща мито.
 “прегледано - одобрено” - при това у-вие продавачът е длъжен да предостави на купувача възможност да прегледа и провери по всички възможни начини стоката. Сделката се склслед като купувачът одобри стоката. Това у-вие се прилага при търговията на аукцион.
 “такова, каквото е” - ползва се за се за селскост.и промишл.суровини. Изгодно е за продавача, защото ангажиментът му се изчерпва с доставката на стока, която отговаря на наименованието си и може да ползва по своето осн.предназначение. При това кач-во цената е по-ниска поради риска купувачът да получи стока с ниско кач-во.
 “такова, каквото е добито” - за стоки преди да са добити.
 по %на полезни вещества и/или по % на вредни примеси и по рандеман - използва се при търговия с промишл.и селскост.суровини. Кач-вото се определя като се посочва миним.%-но съдържание на полезни в-ва, максим.% вредни примеси или % на готовия продукт, който се получава от единица кол-во изходна суровина (рандеман).
 по средно базово кач-во - при борсовата търговия.

4. Цена
Важно е как да се запише цената - като определена или като определима цена, и дали цената ще бъде твърда и за какъв период или променлива. При променлива цена задължително тр.да се посочат основанията за промяната, формулата или методът за коригиране, % от стойността на доставката, който не подлежи на промени. Коригирането на цената с отчитане на инфлацията става с индексна клауза. За разпределяне на риска от промяна на курса на валутата на цената се ползва валутна клауза. Тя предвижда привързване на валутата на цената към по-стабилна валута. Ползва се и борсовото хеджиране.
При оттъргуването на цената продавачът може да предложи ценови отстъпки. Основания за тях са : голямо кол-во, редовен клиент, ниско кач-во, извънсезонна покупка, плащане в брой и др.

5. Франкировка - това у-вие отличава ВТ сделка от вътр.продажби. Франкировката урежда 2 групи въпроси:
 кога и къде се прехвърлят собствеността и риска, отнасящ се до погиване и повреждане на стоката, от продавача върху купувача
 как се разпределят р-дите и фактическите д-вия по придвижване на стоката
Франкировката е тясно свързана със стр-рата на цената. Нарича се още база на цената и у-вия на доставка. ИНКОТЕРМС

6. Начин и форма на плащане - това у-вие урежда схемата на плащане на ст-стта на доставката, ср-вата и формата на плащане и валутата на плащане.
Осн.схеми на плащане в м/унар.търг.практика са :
 авансово плащане - най-изгодна за продавача
 плащане на цялата ст-ст след получаване на доставката - икон.изгода е за купувача
 плащане на ст-стта на части - авансово, междинно и окончателно плащане
 плащане в опред.срок след изпълнение на доставката - това е плащане по сделка на кредит от продавача.
Ср-вата на плащане са полицата и чекът.
Формите на плащане са : банков превод, документарен акредитив и документарно валутно инкасо.

7. Срок на доставка - трябва да се определи еднозначно. Срокът може да се определи по разл.начини:
 с конкретна дата
 с формулировки от вида “не по-късно от…”, “до края на …”, “в началото на месец…”(от 1-5 число) и др.
 обвързване с наличието на някои у-вия или с изпълнението на опред.д-вия на купувача и продавача, например “10 дни след откриване на акредитива” и др.
Когато сделката се изпълнява с няколоко доставки, за срок на доставката се смята експедицията на последната част. При сложни комплексни доставки е целесъобразно разработването на график, който може да се оформи като приложение, неразделна част надоговора.

8. Опаковка, маркировка и етикетировка - определя изискванията по отнш.на вида на транспортната и търговската опаковка и маркировка. Транспортната опаковка има за цел да предпази стоката по време на придвижването й до купувача и да улесни максимално нейното натоварване, разтоварване, претоварване и подреждане в трансп.ср-ва и складовете. Трансп.маркировка следва да осигури точна информация за адреса на получателя и изпращача, вида на стоката, изискванията, които тр.да се спазват при транспортиране на стоката, за да се запази нейната цялост. Трансп.маркировка се нанася най-малко на 3 страни на опаковката, за да се вижда от спедиторите и превозвачите независимо от положението на опаковката.

9. Транспортна клауза - урежда вида на транспорта, специф.изисквания към трансп.ср-во и др.

10. Колич.и кач.приемане на стоката - къде, кога, как и от ког ще се извърши колич.и кач.приемане и как ще се оформи резултата от приемането. Сертификат за кач-во. Съставя се протокол за резултатите от колич.и кач.приемане на стоката. От датата на този протокол започва да тече гаранционният срок и окончателното плащане, ако е предвидено в схемата за плащане, става дължимо. Протоколът е формалното основание за предявяване и уреждане на рекламации.

11. Рекламационна клауза
Неизпълнението на сделката по кол-во, кач-во и срок е основание за предявяване на рекламация. Това налага в договора да се уредят въпросите за срока, в който купувачът има право да предяви рекламация; за документите, които доказват ненадлежното изпълнение на договора; кой издава и заверява тези документи; в какъв срок неизправната страна тр.да разгледа рекламациите и да отстрани или компенсира нанесените щети.

12. Неустойки - вкл.на тази клауза не е задължително. Ако се включи, клаузата определя у-вията, при които неизправната страна дължи неустойка; начинът на плащане на неустойката - в парична или стокова форма; % на неустойката от общата ст-ст на доставката; максим.размер на неустойката; срокът за плащането й. Възможно е неустойките да се уреждат към съответните клаузи на договора, за чието нарушаване се отнасят - срок на доставка и плащане, неизпълнение на договора по кол-во и кач-во.

13. Гаранции
При продажбата на широк кръг стоки(машини и съоръжения), купувачът изисква предоставяне на гаранционен период, през който продавачът гарантира запазване качеството на изделието и поема за своя сметка поддържането му в добро състояние. В тази клауза се посочват продължителността на гаранц.срок, моментът, от който почва да тече гаранцията, задълженията на продавача да доставя резервни части и сроковете за доставянето им и за извършване ан ремонта. Възможно е фактическото обслужване през гаранц.период да се извършва от купувача за сметка на продавача - сервизен рабат. Има 3 вида сервизен рабат:
 пълен сервизен рабат - покрива ст-стта на резервните части и на у-гите по текущата поддръжка (изгоден за продавачите)
 сервизен полурабат - покрива ст-стта само на поддръжката, а доставката на резервни части остава задължение на продавача (предпочита се от купувачите)
 сервизен рабат по действителна ст-ст - компенсира действителните р-ди, доказани от купувача по утвърден в договора ред
Ако гаранц.обслужване е от много съществено значение за купувача, гаранц.клауза може да се изведе в самост.сервизен договор.

14. Форсмажор - урежда освобождаването на страните по договора от отговорност за виновно неизпълнение на задълженията под възд-вието на непреодолима и непредвидима сила. Определят се събитията, които ще се приемат за непреодолима сила; възможността за удължаване срока на договора със срока на д-вие на форсмажора; начинът за уреждане отношенията м/у контрагентите в случай че форсмажорът направи изпълнението на договора невъзможно и/или нецелесъобразно.

15. Арбитражна клауза - в нея страните по договора изразяват желание и готовност да решават във взаимен интерес всички възникнали спорове. Предвижда се и евентуалното отнасяне на спора до арбитраж - постоянно действащ или ad hoc.

16. Приложимо право
Договорът за м/унар.продажба тр.да съдържа изрично указание за правото, по което ще се регулира. Изборът на приложимо право има важно значение ри възникване на спорове, които не могат да се разрешат доброволно и си отнасят към арбитраж.

17. Специални клаузи
Конкретните у-вия, при които ще се изпълнява сделката, както и специф.особености на стоката налагат включването на спец.клаузи. Такива напр.са “забранено за реекспорт”, “договорът влиза в сила след получаване на разрешение за износ”.

18. Общи у-вия
Уточняват се у-вия от общ х-р : момент на влизане на договора в сила, у-вия, срокове и процедури за изменение и допълнение на договора; основания и процедури за едностранно прекратяване на договора; брой на оригиналните екземпляри; език, на който се съставя договора и др.

!Договорът се подписва от лицата, посочени в началото и представляващи продавача и купувача!