Лекции по Икономика

8. Същност и особености на международните валутни отношения. Международни валутни баланси.

1. Същност на международните валутни отношения
М/ународните вал.отношения са сложна съвкупност от отношения, които възникват при функционирането на парите (валутата) в процеса на икон.обмен на световния пазар. Те включват цялото многобразие от връзки м/у юрид.и физ.лица при осъществяването на м/унар.плащания, валутни и кредитни операции. Съответно различаваме и м/унар.кредитни, м/унар.платежни, м/унар.валутно-кредитни отношения и др.
Специфично предназначение на международните валутни отношения е да опосредстват различните форми на икон.обмен чрез съответния м-зъм за уреждане на възникващите м/унар.вземания и задължения.
Връзката м/у вал.отношения и общественото възпроизводство е пряка и обратна. Вал.отношения са производни на матер.производство и отразяват количествените и качествените изменения, които настъпват в матер.производство и м/унар.обмен. От друга страна вал.отношения имат относителна самостоятелност и оказват активно обратно влияние върху процесите на общественото възпроизводство. Чрез тях се предава възд-вието на външните фактори върху нац.икономики. М/ународните вал.отношения се явяват стимулатор на задълбочаващата се интернационализация на стопанския живот.

2. Особености на м/унар. вал.отношения
2.1. универсалност - произтича от всеобхватната им роля на опсредстващ елемент на всички форми на икон.взаимовръзки. Обхващат разнообразие от д-сти в м/унар.обмен - търговия със стоки и услуги, движение на капитали, банкови сделки, научно-техн.сътрудничество, промишлено коопериране, транспортни и застрахователни операции, м/унар.туризъм и др. Обемът на вал.операции надхвърля неколкократно м/унар.икон.обмен.
2.2. интернационална основа - основават се на единен паричен еталон и общоприети за всички страни средства и форми на плащане. Поради интернац.си х-р м/унар. вал.отношения са обект на колективно регулиране чрез МВФ. Форма на задълбочаване на интернац.х-р на вал.отношения е валутната конвертируемост, при която нараства взаимната зависимост м/у националните вал.пазари. За развитието на този процес спомага ускореното р-ие на телекомуникациите.
2.3. чувствителност към измененията на у-вията в пазарната икономика - свързва се с това, че икономическият цикъл определя състоянието на платежните баланси, колебанията на вал.курсове, движението на капитали и др. Валутните колебания сигнализират за диспропорци в пазарната икономика. Връзката е двупосочна.
2.4. неравномерно развитие - дължи се главно на неравномерното икон.и полит.развитие на д-вите. От това се пораждат противоречия м/у държавите.

3. М/унар.вал.баланси
Сложността и динамиката на м/унар.валутни отношения предполагат съответни начини за тяхното проследяване и анализиране. За целта се обособяват първоначално национални, а по-късно и м/унар. баланси. С формирането на капиталист.вал.с-ма се стига и до появата на първите вал.баланси.
Валутният баланс представлява стойностно съотношение м/у валутните постъпления и плащания от и за чужбина за опред.период от време. Взети в съвкупност, вал.баланси на всички страни представляват м/унар. валутни баланси.
М/унар.вал.баланси са обективна икон.категория, която се обуславя от наличието на международни икономически, полит., културни и др.отношения м/у отделните страни, свързани с извършването на плащания м/у тези страни. В м/унар.валутно-фин.отношения се използват разнообразни м/унар. вал.баланси:
3.1. Търговски баланс - съотношение м/у стойността на внесените и изнесените стоки за определен период от време (обикн.1г.). В него се включват стойностно всички стоки, предмет на внос и износ, без да се отчита дали те са платени или не, или пък стоките са обект на реекспорт и реимпорт и т.н.
3.2. Баланс за движението на капиталите и кредитите - отразява стойностното съотношение м/у сумата на получените и предоставените кредити и капитали за опред.период от време.
3.3. Баланс на нововъзникналите вземания и задължения - включва всички задължения и вземания, които са се породили за известен период от време, независимо от това дали те са погасени или не. Нарича се още разчетен баланс.
3.4. Платежен баланс - представлява съотношение м/у направените разходи и получените приходи на една страна спрямо всички други страни за опред.период от време. Състои се от 2 части: 1) краткосрочни и дългосрочни кредитни операции и 2) текущи операции. Платежният баланс е основен за външноикон.отношения на една страна.