Лекции по Икономика

10. Планиране използването на производствения капацитет.

Изключително важен проблем на производствената програма е обосноваването и с ресурси (мощности, материали, финансови средства). Недостигът или липсата на някои от тях се превръща в лимитиращ фактор за производствената програма на фирмата.
Производственият капацитет (мощност) на фирмата е максимално възможното количество и качество на изделия, които може да произведе една производствена система. Произв. капацитет се определя с проекта и зависи от количеството машини, съоръжения и производствени площи и техните производствени технически параметри.
Производственият капацитет се изменя чрез разширяване, реконструкция, модернизация, амортизация и т.н.. Фактическото използване на производствения капацитет отразява степента на достигане на макс. капацитет и е резултат на фактическите условия на произв. процес. Плановият производствен капацитет отразява предвидената за съответния планов период степен на използване на производствения капацитет на фирмата в зависимост от прилаганата технология, режима на работа, асортимента и качеството на продукта и състоянието на други фактори на производство.
Най-често производственият капацитет на фирмата се определя в натурални измерители на произведената продукция, а в отделни случаи с натуралното изменение на преработваната суровина.
При многономенклатурното производство капацитетът може да се преведе към един основен и най-характерен вид продукция с помощта на условнонатуралните измерители. Обикновено то се осъществява на база трудоемкостта на изделията, нормочасове . В отделни случаи могат да се използват и стойностни измерители. Производственият капацитет се определя по мощността на водещите производствени цехове, агрегати и машини, които изпълняват осн. технически процеси и операции в производството. Практически най-напред се определя капацитета на отделните работни места или технологична група машини, след това на участък, цех и фирмата като цяло.
Могат да се приложат два подхода:
- при наличие на часово-паспортна производителност на отделните машини и съоръжения тя се умножава по год. или денонощния фонд от време за работа от машината и се получава производственият и капацитет.
- при липса на тази часова произв. или при многономенклатурно производство за определяне на производствения капацитет се използва трудопоглъщаемостта на операциите по обработка на продуктите умножен по количеството на предвидените за производство продукти. Год. максимален възможен фонд на времето за работа на машините се определя по различен начин в зависимост от характера на производствения процес (непрекъснат, прекъснат и сезонен) за производството на непрекъснат процес се взема броя на календарните дни на годината умножени по 24 часа в денонощието и се изважда нормираното време за ремонти и технологични спирания на машините и агрегатите.
За производството с прекъснат процес се взема режимния фонд на времето за работа на машината с приспадане на времето за планови ремонти, ако се извършват в работно време.
Режимен фонд – производство на количеството работни дни в годината по броя на смените по продължителността на смените в часове.

Баланс на производствените мощности и обвързването му с производствена програма. В плановата практика чрез баланс на произв. мощности се отразяват измененията в произв. кап. на фирмата през плановите периоди като изходна база за определяне на възможният обем прод. при формирането на произв. програма. Схемата на баланса на произв. мощности:
1. Мощностите в началото на годината;
2. Увеличаване на мощностите през годината общо, в това число от:
а) организационно – технически приоритети
б) технологично обновление
в) изменение на номенкл. – асортимента и качеството на прод. с намаляване трудоемкостта на изделията
3. Намалението на мощностите през годината общо в това число от:
а) изхабяване, предаване и продажба на дълготрайните материални активи;
б) изменение на номенкл., … асортимента и качеството на прод., свързано с увеличаване трудоемкостта на изделията
4. Мощностите в края на годината (т.1+2+3)
Произв. програма се обвързва със средно год. произв. мощност, която се определя като към мощностите в началото на годината се прибави средногодишно увеличение и се приспадне средногодишно намаление на мощностите през годината. Средно годишното увеличение (намаление) на мощностите се определя като обемът на въвежданата (излизащата) в течение на плановата година мощност се умножи по броя на пълните месеци до края на годината и полученото произведение се раздели на 12.
Разработването на баланса на произв. мощ. и обвързването му с производствената програма се осъществява в следната последователност:
- определяне на възможният обем продажби от наличните в началото на плановият период мощности
- определяне на възможният обем на нови мощности и възможният обем продажби
- общо използване на всички произв. мощности
Коефициентът на използване на произв. мощност е отношение на произведената продукция към средногод. произв. мощност.
Въведените в действие нови производствени мощности се определят съгласно приетият проект и се отразява в съответната година на плановият период в който се извършва въвеждането. Ср. год. въведените в действие нови произв. мощ. отразяват срока на въвеждане съгласно проекта.
Общият коефициент на използване на всички произв. мощности се получава като се сумира продукцията за новите и наличните мощности и полученото се раздели на коефициентът на ползване на произв. мощности.