Лекции по Икономика

11. Европейска интеграция и сътрудничество

В областта на икономиката след ВСВ са формирани общности които възприеха ф-та на междусътрудн. и регионална респективно субрегионална интеграция .Понеже изясняването на етимологичния и научния смисъл на тези понятия би пояснил тяхната употреба .
Терминът сътрудничество е от късния латински , но в българския език се налага от френски . Тои е сложно съставен и се състои от 2 думи . В буквален превод “заедно работя “ . В последствие се оформя като “колабара” което означава сътруднича , работя с друг човек . В справочните издания сътрудничество се превежда като съдействие , колаборация . В бълг. Тълковен речник се определя като помагане на някого в работата, подкрепа, помощ .
Интеграция - идва от латински . В буквален смисъл се превежда “обновяване” . В българския се превежда като “възстановяване , допълване” . В по-широк аспект – възстановяване на нещо в неговата цялост ; обединение в едно цяло на определени части или елементи ; обедин. В едно цяло на някои части или елементи на дейности в средни ведомства и други ; обед. на няколко различни части в ено ново образуване ; завършване на нещо чрез добавяне на нови елементи .
В други места интеграцията се тълкува в по-широк контекст определено с икономически нюанс. Срещат се определения от рода на “взаимозависимост” ; преплитане на общи отношения ; висша форма на орг. сътруд. м/у две или повече страни ; все по-тясно сътруд. м/у различните страни в политиката , икономиката и военен план ; формиране на единен пазар .
Терминът “икон. интегр.” има няколко аспектна употреба : според умение за коопериране на две или повече страни , което може да се извърши в различни форми .
; политиката която е насочена към създаване на м/у държавни икономически съюзи; образуване на регионални търговски блокове от 2 или повече страни в резултат на което се увеличава икономическата им взаимозависимост ; установяване на базата на определени предпоставки на транснационални правила за икономическа активност , което води до по-интензивни икономически отношения м/у тръгналите по този път държави ; засилване и преплитане на взаимни процеси в националното стопанство и превръщането им в едно цяло
Икон. Интеграция можем да я разглеждаме като форма на отделните държави с оглед стимулиране на тяхното взаимодействие на базата на утвърждение на общодемократични принципимеждународните отношения. От своя страна обединението на държавите може да приеме различни форми от типа на м/у държ. обединение ; м/у държ икономически съюз ; икон блокове и други . Подчинява се на постигането на предварително поставени дефин. цели . В учебната литература като понятие интеграцията и икон интеграция се изполват като синоними . Обръща се внимание ,че като обобщен израз на съвременните тенденции в развитието на отношенията м/у отделните държави , интеграцията се появява и утвърждава в/у основата на своята противоположност т.е. икон дезинтеграция . В периода след ВСВ се разбира и като осъзнат стремеж за възстановяване на стопанството . Има се предвид , че търговските отношения м/у страните м/у ПСВ и ВСВ са достатъчно изтънели. Още преди тях светът е в ръцете на протекции и деистват митнически ограничения м/у търговските операции . Разликата м/у икономическа интеграция и икономическо сътрудничесво . Когато се разглежда разликата м/у тях се вземат различни понятия.
Обособяват се 3 групи мнения за това къде е границата м/у тях .
Според Вела Балашка сътрудничеството включва действия които да отслабят дискриминацията , докато процесът на ИИ се състои в мерки , които водят до премахване на една или друга форма на интеграция . Например едно международно споразумение се отнася към областта на сътрудничеството , докато прмахването на митничиските ограничения е акт на интеграцията .
Друга група аявтори – Клаус Борш Ард , Филип Майерссвързват разграничаването м/у ИИ и ИС според това дали се трансфер. сувер. от отделни държ към съответните наднационални институции , т.е дали се прехвърля власт . И според тях при ИС държавите запазват своя сувернитет , а при ИИ се отказват от части от него , прехвърлят го към специално създадени институции на наднационално равнище.
Трета група автори извеждат като критерии за разграничаването им делът на взаимния стокообмен , понеже участват в регионалния блок държави спрямо техния общ външно търговски блок .
Изводи : - Термините ИИ и ИС , съответно интегр и сътруд имат право на свое самостоятелно сътрудничесво , колкото до интегр неините произв. в масовия случай се ползват еднозначно , макар и да има някъкви нюанси , в тях се слага едно и също съдържание
-и сътр. и интегр. могат да бъдат на икономическа ос-ва, политическа ос-ва , на регионална ос-ва . От тук следва ,че конср. от типа ИС , ИИ, регионално сътр, регионална интегр , военно сътр, военна интегр е възможно да се използва при изследването на процесите интерн. в съответствие областта на соц.иканоамическо действие и политика.
-Тези термини са относително от скоро , отразяват процеси началото на които може да се открие много преди ВСВ , в политическата област.
Понятия които непрекъснато се обогатяват дотолкова до колкото и процесите на напредък, се обогатяват . Така , че сътрудничеството и интеграцията бележат вътрешна революция.Самите термини непрекъснато търпят равитие .