Лекции по Икономика

12. Планиране на материалните запаси.

Потребностите от материални ресурси могат да бъдат задоволявани по два начина. В момента на тяхното използване в производството или предварително и то с включване на опр. запас. Доставката на материали в определени видове, количества и качества точно на определено место и в момента на тяхното потребление е много рядък случай и то за големи фирми, които могат да диктуват условията на доставките. Обикновено фирмите работят по втория начин – с предварителни доставки, складирани запаси. Запасите струват скъпо на фирмите. Те трябва да ги складират, да ги преместят от едно място насруго и да ги съхраняват, опазват. Те са замразени ресурси, които акомулират оборотни средства, но същевременно запасите са обективно необходими, защото осигуряват гъвкавост и сигурност на производството и предпазват фирмата от загуба при престой поради липса на материали. Главния въпрос на управлението и планирането на запасите да се постигне тяхното оптимално равнище, което съответства на икономически изгодният размер на поръчката плюс гаранционния запас.
Основните величини, които се определят и използват при определяне на мат. запаси са:
-Зм – максимална величина на запасите
-Зт – величина на текущия запас
-Зг – гаранционен запас
- Тд – време между две доставки
-Тз – средно време за закъсн. на доставките

Зм = Зт + Зг

Ако среднодневната потребност от даден материал се обозначи с Тд, то
Зт = Пд . Тд ~………
Зг = Пд . Тз
Зм или 2 .(Пд . Тд) – ср. вел. на запаса
2

Икономически изгодният р-р на поръчката е текущ за запас от който се произвежда продукцията и се осигурява нормално протичане на производствения процес в интервалите между две поредни доставки. В натурално-веществена форма – този запас е променлива величина от максимума при постъпване на материалите до минимума непосредствено преди следващата поредна доставка. Нормативът за текущият запас в натура по правило е равен на половината от максимално текущия запас, което е установено в практиката. Текущият запас е осн. част от производствените запаси и затова от особено важно значение е определянето на иконом. изгодният р-р на поръчката при която сумата на разходите по снабдяването, складирането и лихвите за единица са минимални.
Гаранционният запас е предназначен за използване в случаите, при които търсенето превишава прогнозите. Съответния материал се произвежда по-малко от планираното потребление.Фактическото време за изпълнение на дадена поръчка превишава обичайния срок. Чрез него се осигурява ритмичност на производствения процес при липса на текущ запас. Степента на използване на мат. запаси се определя общо или за отделни техни елементи посредством показателите за равнището на обръщаемост, коефициентът за обръщаемост продълж. на един оборот в дни.
Коефициентът на обръщ. се изчислява по формулата:

К = Пр. през пл. год.
МЗ – матер.запаси за същия период.

Този коеф. характеризира броя на оборотите, извършени от мат. запаси през разглеждания период. Той има и др. иконом. смисъл – определя обема на продажбите от единица мат. запаси и се включва в сумата от показатели за оценка на иконом. ефективност на производството.
Продължителност на един оборот в дни:
обороти – О = МЗ.Т –дните в разглеждания период
Продажбите
В резултат на ускоряване на обръщаемостта на МЗ се освобождават средства, които могат да се използват за други цели във фирмата – за намаляване на отпуснатите банкови кредити или за допълнително разширяване на производство без или с незн. увеличаване на МЗ отразява въздействието на различни по характер и сила фактори.
Запасите от материална и готова продукция ангажират значителни оборотни средства на фирмата, поради което тяхното намаляване е от гол. знач. за техните оперативни възможности.
При влагане в производство или при продажба оценката на МЗ се извършва по следните техники:
-първа входяща, първа изходяща цена – въз основа на изписване на материалите по реда на тяхното закупуване или постъпване във фирмата
-последна входяща, първа изходяща цена – въз основа изписване на материалите за нуждите на производството в обратен ред на закупуването им.
-средна претеглена цена - мат. зап. (МЗ) се оценяват по средна претеглена цена към датата на изписването им от склада и постъпване в производство.
В литературата се лансира японската система за контрол върху стоково мат. запаси, наречена “точно навреме”, при което мат. за производство постъпват точно на мястото в момента в който са необходими. Планирането на МЗ е в пряка зависимост от системата за тяхното управление. В практиката се прилагат две системи за управление на запасите.
-с фиксиран р-р на поръчката
-с фиксиран интервал между поръчките
Системата за упр. на запасите (1) предвижда :
-поддържане на минимален или гаранционен запас от материали за непредвидени обстоятелства.
-определяне на “точка на поръчката”, което отразява равнището до което се изчаква намалението на максималния запас (оптималния р-р плюс гаранционния запас), за да се направи нова поръчка за попълване на запасите.
Втората система се основава на установено междинно равнище на запаса, намиращо се в контролни времеви точки за осигуряване на потребностите от материали се разработва план за материално снабдяване. С оглед на това се определят подходящи доставчици, в зависимост от цените, които се предлагат и синхронността на доставките.
Все по-широко разпространение придобива снабдяването на фирмите от стокови борси, с което се елиминират посредници и се икономисват търговски отстъпки. Съвременните фирми поставят управлението на запасите и на материалните техн. си снабдяване на базата на компютърни системи и софтуерни продукти.