Лекции по Икономика

13. Ценообразуване и ЖЦП

В рамките на живота на една стока за нея се провеждат няколко ценови политики, понеже се променят пазарните позиции на стоката и продажбите й. Ценовите решения по жизнения цикъл на продуктите не са постоянни във времето и нямат точни граници. Проявата и динамиката им зависят от възприемането на стоката, от конкурентните аналози, от модернизацията. Времето за престой на стоките на пазара е ограничено. Всеки етап на жизнен цикъл изисква гъвкавост на ценовата политика и стратегия.
1. Стадий на внедряване – приема се политика на ниски цени за навлизане на пазара. В зависимост от ценовата стратегия на фирмата може да се възприеме и политика на високи първоначални цени.
2. Стадий на ръст – характеризира се с бързо нарастване на продажбите. Пазарът се разширява, както и асортимента от нови модели. Има диференциране на цените на моделите в зависимост от потребителската им ценност.
3. Стадий на зрялост – пазара е наситен, поради което намаляват продажбите и печалбата. Търсят се все още перспективни пазари. Цените спадат.
4. Стадий на спад – снижават се продажбите и стоката се заменя с нова. Продажбите и печалбата са минимални.

Цени на нови стоки.
Стоките започват жизнения си цикъл като нови, уникални стоки. Ценообразуването им е сложен процес, липсват точни прогнози на продажбите, липсва реален пазар, необходима е реклама , а тя е свързана с разходи. Новите стоки имат допълнителни разходи – за изследвания, разработки, изготвяне на опитни образци, промоция. Тези разходи трябва да се възвърнат в определен приемлив за фирмата период.
Изискват се решения по сферите на приложение на новата стока, сравнения с алтернативни стоки. Търси се предимство и уникалност на новата стока. Цената на новата стока трябва да е пазарно ориентирана, да посочва прдимства пред старите стоки. Определя се долна и горна граница на цената.
Политиката на високи цени ориентира продажбите към пазари, които не са чувствителни към цените, към потребители с предпочитания към новостите, които са от по-високи доходни групи. Тази политка осигурява по-бързо възвръщане на направените разходи. В следващите етапи от жизнения цикл цената може да се намали.
Политиката на ниски цени се прилага за бързо навлизане на пазара и изграждане на силни пазарни позиции на фирмата. Осигуряват се дългосрочни печалби.