Лекции по Икономика

13. Отчитане на ДА

Същност ,видове, оценка на ДА- те са такива обекти на отчитане , в които предприятието дългосрочно е инвестирано средства за осъщств. на стоп. дейност . В тези активи предприятието е инвест. част от осн. к-л и чужди средства, главно под формата на дългоср. заеми, като по този начин предприятието обслужва давността, а в продъл. Период от време осн. част от тези активи запазват и продъл. Време натурално-веществената си форма и пренасят на части своята ст/ст в ст/ста на произвеждания продукт (р_ди за обръщение, услуги и др). към ДА се вкл. и инвест. на предприятито направени с цел увел. и натрупване на осн. к-л по пътя на лихви, девиденти и др. възнаграждения. Това средства предствени на др. предприятия под формата на акции, съучастия и дългоср. заеми. Съгл. ЗЗС ДА се обособяват в 4 гр.:материални ; нематериални; финансови; положителна репутация;МДА-вкл. средства на труда;НДА-вкл. р/дите за учредяване .
Фин.ДА-са фин.средства на предприятието, вложени в др. предприятие за продълж. Срок от време с цел увел. на к-ла. Тези активи се проявяват в 2 форми:дългоср. инвест. (дялове, акции, облигации и др.) срок на държане повече от 12 месеца; дългоср. вземания със срок на изискуемост повече от 12 месеца; полож. Търг. репутация- е привишението на р/дите за придобиване над дела на придобиващия в справедливата ст/ст на придобите.ДМАи ДНА се оценяват и посочват в баланса по първоначалната ст/ст и по балансовота ст/ст. Първонач. Ст/ст може да е цена на придобиване , себестойност, справедлива цена и цена в нотариалния акт. Цената на придобиване се образува от покупната цена без ДДС и увел. с фактически извършените р/ди, свързани с доставка и монтаж респективно изплатени суми за стройтелство, проучване и проектиране. Себестоиността се формира от произ. р/ди направени за придобиването. Спараведливата ( продажна ) ст/ст се прилага в случаите на безв. придоб. на А или за намерените при инветтаризация излишни А с неустановен произход. Тва е цената, по която А би могъл да се продаде. Бал. ст/ст е разликата м/у първоначалната ст/ст и наличната аморт. на конкретния ДА. При анал. отчитане на МДА и НДА се изисква V инвентарен обект да се завежда в т.нар. инвентарни карти. Тези карти се групират по цехове, служби, участъци и т.н., като на V се дава съответветен номер. Документирането на операции е по придобиване, движението, изваждането от употреба и др. става ч/з типове документи, чиято форма и съдържание са посочени в албума на счет. документи. По-важните са: акт за завършени етапи за строителни договори; акт за приемане на строит. обекти; акт за приемане- предаване на ДА; протокол за бракуване на ДА;с/ка от А-те при ликвидация на ДА; амортизационен план; инвентаризационен опис; протокол за приемане- предаване на автомобил. Предприятието може само да си изготви др. документи във връзка със спец. на дейността му, но задъл.. усл. Е те да отговаря на изисквания на ЗЗС( закон за счетоводството).