Лекции по Икономика

14. Отчитане на МДА (с/ки от гр.20)

Тези с/ки имат имуществен х-р и отчитат движението на конкр. мат. обекти. 207-е калкулационата.Д се с V р/ди направени за придобиването на МДА,след като V разходи за извършени и обекта е готов за експлоатация с/ката се К с натрупаната ст/ст по А.208- е операционно резултатна тъй като по К записваме V получени п/дп от ликвидацията на А, апо Д V р/ди по ликвидацията.Салдото може да е кредитно когато ще показва положително .Л от ликвидацията а К-но отрицатилно.Л от ликвидацията -извън п/д799 или извън р/д699.
---придобиване на МДА става по един от следните начини;1-ч/з покупка на нови (неупотребявани);2-ч/зстроителство;3-ч/зпокупка на стари (употребявани);4-по безвъзмезден начин ;5-от собствена продукция ;6-ч/з вноски от съдружниците;7-заприходявани на намерени при инвестиране излишни МДА с неустановен произход;8-получените по финансово лизингов договор
--Придобитите МДА могат да бъдат финансирани по един от следните начини;1-с собствени средства ;2-с отпуснат банков заем;3-ч/з финансиране от бюджета или др.предприятия.
1-ч/з покупка на нови МДА-отчитането може да е по два начина ;-без или с използване на с/ка 207
**когато закупения няма нужда от монтаж или др. разходи във връзка с привеждането му във вид годен за експлоатация отпада използването на с/ка 207.В този случай
? гр.20
? 4531
К 401, 499
**когато А има нужда от допълнителни разходи за привеждането му във вид за експлоатация трябва да използваме с/ка 207.
За закупения А
1) Д 207
? 4531
? 401
2) Д 302
? 4531
К 401
3) Д 207
? 302
4) Д 603 ако са необходими др. машини
К 241
5) Д 207
? 603
6) при влагане на труд за монтажи(се плащат РЗ)
? 604
? 421
7) Д 207
К 604
8) за социални осигуровки
? 605
? 455
9) Д 207
? 605
10) командировки
? 609
? 422
11) Д 207
? 609
12) след като V р/ди са направени и отчетени обекта се заприходява
? гр 20
? 207
Ч/з строителство- строителството може да е организирано по 2 начина: по стопански начин; ч/з възлагане( договаряне ). по стоп. начин- предприятието само организира строителната си дейност. Той трябва да доставя строителен мат., да сформира строителна гр.,да набави съот. строителна техника. Отразяват се като р/ди по иком. елементи. Записванията са същите, като преходните (1-12). Ч/з възлагане-инвеститора скл. договор със строителното предприятие, в него се посочват отделните етапи, които изискват и съответното счет. отразяване. При посочване на строит., инвеститора отпуска аванс на изпълнителя )строител. предприятие), които отчита ч/з с/ка 402. Тя е активна с/ка. 3.)-ч/з покупка на употребявани МДА се осъществява ч/з акт за покупко9продажба, като справедливата ст/ст на А е прод. цена. Записванията са същите като при покупка на нови МДА. 4.)- придобиване на МДА по безвъзмезден начин. Документира се с акт на безв. сделка и с издаде на от продавача опростена фактура.Полученият актив се записва в баланса със сумата посочена от дарителя в фактурата, в този случай ст/ста на А ще се отрази като извънреден приход.
гр.20/799 с прод. ст/ст
5.)- придобиване на МДА отсобствена продукция или стоки. Ако производствено предприятие трансформира свои произведен готов продукт предмет на продажба в ДА. гр. 20/303 със себестиността на този продукт.
Ако предприятие трансформира стоки в ДА. гр.20/304 с отч. ст/ст на стоките.
6.) придовиване ч/з вноски от съдружниците. Става ч/з непарични вноски на учредителите на ТД, правния режим, на които е регламентиран в търг. закон. Това са т.нар. спортни вноски. Оценката на внесените ДМА се извършва от 3 вещни лица назначени от съда. Когато вносителя не е съгласен с дадената оценка се дава възможност той да участва в дружеството с пар. вноска или да откаже своето участие без всякакви санкции за него. При вземане на решение от учедителите за формиране на капитала на ТД--- 426/1012. При внасяне на съот. к-л под формата на непар. вноска--- гр.20/426. За трансформиране на к-ла от непоискан но внесен "в поискан и внесен"----1012/1013.
7.) придобиване на МДА ч/з заприходяване на излишните А открити при инвентаризация. Когато се установяват А с неизвестен произход, те се записват в баланса по продажни цени---гр.20/793
8.) отчитане придобиване на МДА въз основа на лизингови договори.