Лекции по Икономика

14. Причини за инфлацията - теоретични дискуции.

От гледна точка на причините, които пораждат инфлацията разграничаваме два основни типа инфлации:

- инфлация на търсенето - най-често измененията в равнището на цените се обяснява с излишъка на съвкупното търсене(АS). Той се появява в резултат на ограничените ресурси и невъзможността на производството да отговори на нарастналото търсене с увеличаване обема на производството . При такива условия излишъка на АS води до повишаване на цените и до инфлация

- инфлация на предлагането - Тя е предизвикана от повишаване на разходите за производство. Когато разходите за производство растат, печалбата намалява. Намалява предлагането, което на свой ред води до повишаване на цените на ресурсите и съкръщаване на разходите.

Два са основните източници на инфлация обусловена от ръста на разходите:
1. Увеличаване на номиналната заплата.
2. Цените на суровините на енергията.

Съществуват множество теории, които обяснават инфлацията:

1) Теория за инфлацията като паричен феномен гради обясненията си в/уанализа на връзката м/у инфлацията и паричното предла­гане. Щом съвкупното предлагане е нееластично цените могат да се променят при преместването на кривата на съвкупното търсене в резултат от нови пари в обръщението. Икон.растеж е резултат на увеличената ефектив­ност на произв.фактори. Това означава ,че кривата на съвкупното предлагане не е нееластична, а се премества надясно.формула на Фишер/ M x V=P x Q/. За да не се допуска инфлация като паричен феномен, паричните емисии трябват да се постават под контрол, да не се допуска бюджетният дефицит да се покрива с печатането нанови пари.

2) Теория на инфлацията на търсенето се разглежда когато съвкуп.търсене превишава възмож­ностите на ик-ката да увеличи предлагането, то това търсене тласка цените нагоре. Съществуват две теории за инфлацията на търсене - класическа (основава се на твърде­нието, че икон.винаги е в състояние на пълна заетос) и кенсианската (обемът на произв.и на заетостта могат да растат без да се променят цените, докато ик-катане е достигнала пълна заетост). Значител­на инфлация - когато ик-ката е в състояние на пълно използване на ресурсите, всяко увеличаване на съвк.търсене предизвеква инфлация, защото Qf не може да се увеличи.

3) Инфлацията на разходите - теория която си поставя за цел да обясни защо цените растат и когато ик.не е на равнището на пълната си заетост на ресурсите. В резултат на увеличените разходи съвкупното предлагане се премества наляво и нагоре, т.е то се съкращава, а цените се увеличават независимо че ик.е далеч под равнищети на потенциалните си възможности. Разглежданата теория определя три основни причини, предизви­кващи инфлацията на разходите: 1 - монополът на профсъюзите; 2 - монополът на големият бизнес; и 3 - увеличаване на цените на суровините и на горивата.


Видове инфлация - в зависимост от скороста на инфлацията, тя се дели на:
- умерена (х-ризира се с нарастване на цените до 10% на год.);
- галопираща (увелич.на цените до 200% на год);
- хиперинфлация (х-ризира се с астрономическо нарастване на колич.на парите в обращение и на цените).

От гледна точка на опреде­лящият фактор за възникването на инфлацията, тя се дели на:
банкова (кредитна);
- пазарна институция и импортна.