Лекции по Икономика

14. Финансово-счетоводни аспекти на дивидентите като елемент на разпределителната схема

Всъщност обобщаващото понятие "дивидент", разбирано като пропорционално разпределение на част от чистата печалба съобразно дела в чистото акционерно имущество на всеки акционер може да бъде свързано с четири основни термина :
а) Парични дивиденти
б) Дивиденти във вид на акции
в) Непарични дивиденти
г) Ликвидационни дивиденти
понятието "дивидент" се означава като:
- доход от акции;
-доход от дялови участия
-извършено разпределение от юридическо лице в полза на акционер или съдружник, произтичащо от неговия собствен дял и капитала
-извършено скрито разпределение на печалбата.
Търговския закон предвижда дивиденти да се изплащат, само ако величината на собствения капитал, намалена с подлежащите на изплащане дивиденти и лихви е не по-малка от сумата на основния капитал, фонд "Резервен" и другите резерви, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав.
Ако са извършени плащания в нарушение на горните изисквания, акционе¬рите не са длъжни да върнат получените суми, освен ако дружес¬твото докаже, че са знаели или са могли да узнаят за липсата на съответните предпоставки.
Механизмът за изплащане на дивиденти - 4 ключови дати:
1. Дата на деклариране на дивидентите. Съветът на директорите декларира намерението си да изплати диви¬денти веднъж годишно след заверка на годишния финансов отчет и приемане на доклада за дейността на дружеството.
Дивидентите са като твърд процент към номиналната стойност на привилегированите акции или като процент на една обикновена акция.
Актът на деклариране на дивидентите се оповестява в централен ежедневник (респ. Държавен вестник) и в изпратеното до акционерите писмо.
В зависимост от възприетата база за разпределение и от гледна точка на източника за изплащане на дивидентите могат да бъдат дебитирани и сметки 105 Премии, свързани с капитал, респ. 115 Резерви от емисия на акции.
2. Дата на записване на акционерите.
На регистрационната дата, акционерното дружество подготвя списъка на всички, които могат да бъдат считани за акционери на дру¬жеството. На датата на регистрация не се прави никакво счето¬водно записване.
право да получат дивидент имат само лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и с взето решение за разпределение на печалбата.
3. Дата на изплащане на дивидентите. Обичайно е тази дата да бъде уточнена на общото събрание в 3-месечен срок от провеждането му
В САЩ е обичайна практиката големите корпорации да изплащат авансово през го¬дината тримесечни дивиденти, наречени промеждутъчни (меж¬динни) дивиденти
Някои законодателства поставят изрични условия, при изпъл¬нението на които могат да бъдат раздавани междинни дивиденти. Директива на ЕС - изисквания:
а) Междинни дивиденти се раздават само ако дружеството разполага с необходимите за целта собствени парични средства;
б) Сумата на дивидентите не трябва да превишава печалбата, реализирана от края на предходния отчетен период до момента на раздаване, плюс неразпределената печалба от минали години, намалена със заделените суми за резерви, минус непокритата загуба от минали години и сумите, които по закон следва да бъдат заделени
за задължителни резерви за сметка на печалбата от настоящата година.
При изплащането касиер-счетоводителят на акционерното дружество е длъжен да провери достоверността на всички реквизити на акцията на приносител - воден знак, № на акцията, номинална стойност, щемпелова всяка една акция със щемпел, съдържащ празен ред, на който се вписват личните данни на лицето, получаващо дивидента, отбелязва се дивидентната сума, датата и подписа на лицето, изплатило сумата. Този ред за изплащане се прилага, когато акцията не съдържа купони.
В случай, че акционерът е юридическо лице, дивидентната сума по купона, предварително изпратен по пощата се превежда по указана от акционера сметка, а ако се касае за притежател на поименна акция без купони, дружественият агент-регистратор, беч да чака представянето на купони, изчислява сумата на дължимия дивидент на база водения от него регистър на поименните акционери и я превежда по сметката на акционера или изпраща чек, който получателят осребрява в обслужващата банка на дружеството.
изплащане на паричните дивиденти:
Д-т с/ка 425 Задължения за съучастия
К-т с/ка 501 ,503,508 или 509
в) привилегията, която материализират т.нар. "напълно участнически привилегировани акции" съществено би намалила разполагаемия дивидентен фонд на обикновените акционери, тъй като привиле¬гированите акционери ще участват в неговото разпределение на база, пропорционална на своя капитал. Остатъкът от печалбата на общо основание ще бъде разпределен между обикновените и привилегированите