Лекции по Икономика

14. Измерване, анализ и планиране производителността на труда.

Произв. на труда отразява количеството продукти или услуги, създадени от единица труд или постигнатият полезен резултат от вложеният труд
Произв. на труда може да се измери с:
а)натурални измерители (kg., t., m., l., бр.)
б) условно натурални измерители – приравнени към някакъв еталон
в)стойностни или парични

Измерителите обикновено са:
-работно време, вложено за създаването на продуктите или услугите
-бр. на раб. или служителите, участвали в създаването на пр. или услугите
разходите на фирмата за персонал участвал в създаването на пр. или услугите

Първият метод е най-често използван. Той не може да даде качествени различия между отделните видове труд или групички човешки ресурси.
Известно компенсиране на този недостатък може да се получи чрез използване на компенсационни коефициенти. На практика произв. на труда се измерва с колич. продкути или услуги разделени на раб. време за тяхното производство. Тя може да бъде измерена и с реципрочната стойност – изразходваното раб. време за създаването на единица пр. или услуга. Оценката на равнището и динамиката на произв. на тр. може да се извърши посредством:
-сравняване на стойностите за конкретна ф-ма с постиженията на сродни или конкурентни фирми.
-степен на постигане на планираната цел за даден планов период – т.е. фактическото изпълнение на плана по произв. на труда
-оптимизация чрез която се определя най-доброто равнище на показателите при създадени благоприятни условия
-статистически анализ, експертна оценка, различни модели и методики
Анализа на произв. на тр. има задача да установи нейното равнище и тенденциите на изменение общо за фирмата и по с-рни подразделения, за да разкрие ф-рите и силата на тяхното влияние върху състоянието и измененията в производителността. Да очертае резервите и възможните методи за повишаване на производителността на труда през плановият период. Най-важният въпрос при пл. произв. на тр. е да се избере най-подходящият за дадените условия и възможности на фирмата метод за нейното повишаване. Той може да бъде избран между следните методи:
-инвестиционни – въвеждане на нови техники, технологии
-организационно управленски - мобилизират се резервите чрез подобряване използване на факторите на производството – труд и капитал
-метод производителност чрез качество – популярност придоби метода за тотално управление на качеството TQM и ISO
-мотивационни методи
На практика най-добри резултати се получават като се прилага комбинация от няколко метода.