Лекции по Икономика

15. Одит при първоначален ангажимент

Когато одиторът извършва одит за първа година първоначално той трябва добие увереност в няколко направления:
1. крайните салда от предходния период са правилно пренесени за текущия период или салдата за които е било необходимо, са били правилно преобразувани и преустановени за начални;
2. в началните салда не се съдържат съществени НОН, които да окажат съществени влияние върху ФО за текущата година;
3. счетоводната политика е добре оповестена, а евентуалните промени в нея са обяснени и ефекта от тях е установен. Под начални салда се разбират тези, които съществуват в началото на отчетния период и отразяват ефектите от операциите извършени предходни години и счетоводната политика прилагана предходния период;
При първоначален ангажимент, одиторът няма събрани доказателства в подкрепа на началните салда, затова трябва да предприеме следните действия:
1. при извършен одит от предходна година – в този случай се взема под внимание, независимостта и компетентността на предния одитор; проучва се одиторския доклад и се вземат под внимание евентуални резерви и бележки в доклада. Изисква се резясняване на формулираните забележки и резерви. Възможно е осъществяването на контакт с предния одитор.
2. при неодитиран ФО има недостатъчна сигурност за началните салда, постъпва се по следния начин:
- за дълготрайните активи, капитал, дългосрочните вземания и задължения, разходите и приходите за бъдещи периоди – потвърждава се тяхната валидност, правилно изчисление и представяне;
- за текущи вземания, задължения и парични средства – потвърждава се чрез трети лица, чрез преглед на плащанията и други подобни;
- за МЗ – чрез присъствие при инвентаризацията.
При положение, че одиторът не получи достатъчни и уместни доказателства, относно началните салда, той трабва да състави квалифициран доклад. Ако началните салда съдържат съществени НОН, и ефектът от тяхне е отразен по подходящ начин и не е адекватно оповестен, в зависимост от конкретния случай, одиторът трябва да изрази или квалифицирано или отрицателно мнение.
При непоследователно прилагане на счетоводната политика за текущия период по отношение на началнити салда и в случай, че промяната не е била отразена по подходящ начин и не е била оповестена според случая, одиторът трябва да изрази или квалифицирано или отрицателно мнение в зависимост от конкретния случай.
Ако модификацията относно ФО за предходна година все още е уместна и съществена по отношение на отчета и за текущия период, одиторът трябва да модифицира по съответния начин и одиторския доклад и за текущия период.