Лекции по Икономика

16. Медийна стратегия

След формулирането на медийните цели при планирането на медиен план се разработват медийните стратегии. Те включват избора и формулирането на медийния микс, медийните носители и медийния график. Избраните медии трябва да отговарят на формулираните цели. Взема се в предвид определения бюджет. Всяка медия се оценява освен с показателя СРТ и с качествени и количествени критерии.Стратегиите се влияят от факторите географски обхват, комуникационни съобщения, целева аудитория, технически възможности, конкуренция.
Следва решение за определяне на медийните носители – канал, по който да се покрие оптимално целевата аудитория. Търсят се носителите, в чийто аудиторен състав целевата ни аудитория има най-голям дял. Изучават се аудиториите на различните носители.
Може да се използва конкурентна медийна стратегия. Взема се в предвид кои медии са предпочели конкурентите, какъв е медийният им микс. Търси се канал, в който нашата реклама ще доминира. Не се рекламира в медия, където доминират конкурентите. При силни страни на фирмата и продукта може да се допусне офанзивна стратегия, при която се състезават нашата и конкурентната реклама.
Има три основни сегментиращи стратегии:
- масов маркетинг – с пълно покриване на пазара
- диференциран маркетинг – специализиране
- концентриран маркетинг – един сегмент и една стратегия
Най-ефективно е бюджета да се съсредоточи в малко на брой медии и носители, за да се постигне по-добра достижимост и висока честота, отколкото да се раздробява на много на брой медии.
При определяне на графика също важен фактор е бюджета, както и характеристиките на продукта. Графика отговаря на медийните цели.

Медийни цели: Компоненти на медийните цели са географският обхват на медиите, целева аудитория, времеви период, обхват и честота.
F – честота – среден брой пъти на подлагане на въздействие на един член от целевата аудитория през определен период от време
R – обхват – брой на хората, които са изложени на рекламното въздействие на определена медия през определен период от време
При рекламна цел за създаване на широка осведоменост и при повишаване осведомеността за марката се акцентира върху обхвата. При рекламна цел за първа проба на ниско ангажирани потребители се избира честота.
Ако се изберат повече от една медия обхвата бива дублиран и не дублиран Дублираният обхват съдържа относителния дял на хората подложени на въздействието на рекламата повече от един път по няколко медии. Недублираният обхват съдържа относителният дял на хората, подложени на въздействието на само един медиен носител.

Фактори за избор на медии и носители:
- според обема на аудиторията тя бива месечна, редовна и мобилна. Месечната и редовната аудитория обхващат относителния дял на зрителите, които редовно гледат дадена програма. Мобилна аудитория е тази, която обхваща относителния дял на хората, които следят от време на време дадена програма.
- състав на аудиторията
- обхват на носителя – отношение между неговата аудитория и размера на целевата аудитория
- пазарен дял на медийния канал, рейтинг
пазарен дял = брой зрители x брой часове x 100
общ брой зрители x общ брой часове
- дял на носителя = аудитория на носителя
аудитория на медията
- дублиране на носителя с други носители и медии
- лоялност на аудиторията на носителя
- времеви характеристики
- редакционна среда на носителя
- конкуренция в рекламата
- качество на възпроизводството
- технически възможности
- рекламни тарифи, отстъпки, надбавки