Лекции по Икономика

18. Класификация на продуктите

Има различни класификации на продуктите на базата на многобройните им характеристики. Необходимостта от класификация е продиктувана от това, че всеки тип продукт изисква съответна стратегия.

1. Продуктите могат да се класифицират в зависимост от тяхната трайност и осезаемост:
- стоки за краткотрайна употреба – това са осезаеми стоки, които се консумират еднократно затова се купуват често
- стоки за дълготрайна употреба – осезаеми стоки, които се купуват по-рядко защото се употребяват дълго време. Те изискват гаранции, сервиз и допълнителни услуги от страна на продавача.
- услуги – дейности или ползи, които не водят до придобиване на собственост, т.е. неосезаеми стоки. Услугите имат четири основни характеристики – неосезаемост; неразделност – произвеждат се и едновременно с това се консумират; многообразност; тленност – не могат да бъдат складирани.

2. Класификация на стоките, в зависимост от типа потребител, който ще ги използва – потребителски / за крайни потребители/ и индустриални стоки / за употреба при производството но други стоки/. Може една и съща стока да бъде и в двете групи. В този случай фирмата трябва да разработи две различни маркетингови стратегии.

2.1. Потребителски стоки. Те се класифицират на базата на отношението на потребителите към тях и потребителските навици при покупка. Основните групи потребителски стоки са четири: удобни стоки, избираеми стоки, специални стоки и нетърсени стоки.
- Удобни стоки. Това са стоки, които се купуват често, бързо и с минимални усилия. Делят се на три типа – основни, импулсивни и спешни. Основните удобни стоки са обичайни и се купуват често и рутинно. Те се продават на удобни за потребителите места. Импулсивните стоки се купуват бързо без планиране. Тези стоки се излагат отпред на рафтовете, където лесно ще бъдат видени и купени. Спешните стоки се купуват когато нуждата от тях е спешна.
- Избираеми стоки. Тях потребителя сравнява в процеса на купуване на базата на различни характеристики – цена, качество, удобство, цвят и др. Те се възприемат като нещо ценно. Делят се на два типа според това как потребителите възприемат качеството им – хетерогенни и хомогенни. Хетерогенните стоки се възприемат от потребителите като различни по качество, затова при техния избор стила, качеството и удобството са по-важни от цената. Хомогенните се възприемат като сходни или еднакви по качество затова се търси стоката с по-ниска цена.
- Специални стоки. Те не търпят заместители. Те са уникални, маркови стоки, за които потребителите полагат специални усилия, за да ги намерят и купят. Има лоялност към марката. Често това са скъпи и луксозни стоки.
- Нетърсени стоки. Това са стоки, които потребителите не мислят да купят. Има два типа – нови стоки и регулярно нетърсени. Новите стоки не се търсят защото не са познати на потребителите. Роля тук има информационната реклама. Регулярно нетърсените стоки са познати, които представляват дадена потребност, която потребителите не са мотивирани да задоволят. Роля тук има персоналната продажба.

2.2. Индустриални стоки. Класифицират се според начина на участие в производствения процес и относителната им стойност.
- Материали и части. Използват се изцяло в произведения краен продукт. Те се разделят на необработени и произведени материали и части. Необработени са селскостопанските продукти и природните продукти /руди, петрол, дървесина/. Селскостопанските продукти се търгуват чрез борси. Те се нетрайни и сезонни.
Произведените материали и части са компонентни материали /цимент/, които се дообработват и компонентни части /автомобилни гуми/, които влизат без дообработване в крайния продукт. Те се продават на индустриалните пазари. Основни маркетингови елементи са сервизът и цените.
- Капиталови елементи. Те са дълготрайни стоки, които подпомагат разработването на готовия продукт. Според начина на закупуване се делят на съоръжения /сгради, стационарно оборудване, които се купуват директно от производителя/ и оборудване, което е преносимо. Качеството и обслужването са основните фактори за избор на доставчик.
- Спомагателни материали – запаси и услуги. Те са краткотрайни стоки, които улесняват разработването на готовия продукт. Такива са текущите материали, материали за поддръжка и ремонт и др. Купуват се често от посредници.