Лекции по Икономика

18. Измерване на промоционалната ефективност

Критериите за определяне ефективността на медиите са:
- количествени – териториално покритие на аудиторията на медията; честота на излъчване; социално-демографска структура на аудиторията; разходи за един контакт и за излъчване; технически и нормативни ограничения; времеви характеристики
- качествени – възможности за пренасяне на посланието –форма, звук, цвят, движение; влияние върху възприемането; качество на контакта; гъвкавост; конкуренция; лоялност и имидж; дублиране на носителя с други носители

Ефективността на медиите се анализира чрез показателя разход на хиляда – СРТ. Показателя е разходен и посочва размера на разходите за подлагане на рекламно въздействие на 1 000 члена от целевата аудитория. Колкото по-нисък СРТ толкова по-ефективна е медията.
СРТ = разход за едно послание / брой зрители x 1000
GI – gross impression – общ брой потенциални въздействия на всички носители през определен период, т.е.
СРТ = разход за едно послание / GI x 1000

СРRР = разход за послание – разход на рейтингова точка
рейтинг

За избор на най-оптимална програма, по която да се рекламира се използва показателя брутни рейтингови точки – GRP- gross rating point.
GRP = GI / брой на целевата аудитория x 1000 –
при няколко носителя
GRP = Е = R x F – при един носител
Е – експозиция - брой на хората които са виждали рекламата и я възприемат
F – честота – среден брой пъти на подлагане на въздействие на един член от целевата аудитория през определен период от време
R – обхват – брой на хората, които са изложени на рекламното въздействие на определена медия през определен период от време