Лекции по Икономика

18. Отчитане изваждането от употреба на МДА

Това може да се извърши при бракуване( ликвидация) продажба, безвъзмезно предаване, предаване в съучастия.
1.) Отч. на бракуването - се извършва с заповед на ръководителя( собственика) на предприятието. В заповедта се посочва членовете на комисията, която сл да организира бракуването. Тази комисия изготвя протокол за бракуване които се утвърждават от ръководителя. Този протокол се дава на счетоводството и актива се отисва от баланса.Във връзка с ликвидацията се назначава отговорник по ликвидацията която води с/ка за ликвидация. Тя се състои от 2 части.
Първата част- вкл. операции, свързани с р/дите за ликвидация. Втората част- вкл. операции свързани с п/ди от ликвидацията. Така заведена и приключена с/ката се предава в счетоводството.
За отписване на негодния А от баланса на предприятието.
- ако е напълно амортизиран-241/гр20
-ако не е напълно амортизиран.Неаморт. част се отнася като др. извънредни р/ди
241/гр20
699/гр20
-отразяване на р/дите и п/дите от ликвидацията.Р/дите от ликвидацията се отразяват като Р/ди по иком. елементи(гр.60), след което набраните Р/ди се отнасят по Д на с/ка 208. П/дите от ликвидацията се отнасят по К на с/ка 208.
-за р/дите-208/гр60
- за п/дите- гр50,411/208
Ако салдото е кредитно, то ще се отрази като извънреден приход-208/799
Ако салдото е дебитно, то ще се отрази като извънреден разход-699/208
2.) Ч/з продажба- изпл. се с/ка 709
- за продадени МДА
411,498/
/709
/4532
- за отписване на този А
241/ с аморт. част
709/ с неаморт. част
/гр20
- в края на отч. период-709/123
3.) Ч/З безвъзмезно предаване(дарение)- възможни са 2 случая- когато дарявали напълно аморт. А--241/гр.20
- когато даряваме нови А- необходимо е да се начисли и съответния данък за продажбите
699/
/гр20
/4532
-частично използвани А е комбинацията м/у предните 2 случая.ДДСИ начислява само в/у неамортизираната част на А
4.)Предаване в съчастие - ч/з с/ки от гр.22(221-222)
-ако предаваме нови гр 20 /гр 22
-ако предаваме частично използвани А <да опишем амортизацията
241
гр22/
/гр20