Лекции по Икономика

20. Одиторски доклад

Одиторския доклад следва да включва следните основни елементи:
1. заглавие/наименование;
2. адресат/получател – при ООД – съдружниците, при АД – акционерите, при ЕООД и ЕТ – управителя;
3. начален/уводен/ параграф – ФО, който е предмет на одита, включва датата, към която е изготвен и обхващания от него период; декларация, че отговорността за изготвяне на ФО се носи от ръководството на предприятотието и декларация, че отговорността на одитора се свежда до даване на мнение върху ФО, въз основа на извършения от него одит.
4. параграф относно обхвата на одита, че е извършен в съответствие с МОС и описание на извършнената работа;
5. параграф за изразеното мнение на одитора;
6. датата на доклада – с нея одиторъ показва, че спира да събира информация за одита;
7. подпис.
Неквалифицираното мнение, трябва да бъде изразено, когато одиторът достигне до заключение, че ФО дава вярна и честна представа за финансовото и имуществено състояние на предприятието. В нашата практика неквалифицирания доклад е известен още като доклад без резерви. Всички квалификации възникват от ограничения от обхвата на одита. Докладът се квалифицира като последна възможност. Винаги когат оодиторът има опасения относно своето мнение той трябва да се консултира с ръководството, за да се опита да разреше проблема и да избегне необходимостта от даване на квалифицирано мнение.
Във всички случаи, когато се дава квалифицирано мнение, одиторът трябва да даде ясно описание на всички съществени описание за квалификацията и количествоно изражение на ефектите, освен ако това е практически невъзможно.
Счита се, че одиторския доклад се модифицира във следните случаи:
1. когато съдържа въпроси, които не влияят върху одиторското мнение – докладът е с обръщане на внимание или още заверка със забележка. Това става с отделен параграф.
2. когато съдържа въпроси, които влияят съществено върху одиторското мнение – има 3 варианта:
- квалифицирано мнение;
- отказ от изразяване на мнение;
- отрицателно мнение.
Когато съществува ограничение в обхвата на одиторската рамка са възможни следните 2 варианта на одиторски доклад:
• докладът може да съдържа квалифицирано мнение – то се дава при положение, че ограничението в обхвата е до такава степен съществено, че не се налага изразяване на „-„ мнение или отказ от изразяване на мнение. Например – одиторът не е присъствал на инвентаризацията на МЗ поради късното му избиране. Докладът е известен като заверка с резерви. Квалифицираното мнение следва да бъде изразено с израз – с изключение на ефекта от въпроса, с който е свързана резервата...........
• докладът може да съдържа отказ от изразяване на мнение – в случаите, когато ограниченията в обхвата са толкова съществени, че одиторът не е в състояние да изрази мнение върху ФО. Например – ако одиторът не е присъствал на всички инвентаризации и не е в състояние да потвърди всички вземания.
Когато съществува несъгласие с ръководството относно приемливостта на избраната счетоводна политика, методите на нейното приложение или адекватността на оповестяванията във ФО са възможни следните варианти:
1. докладът може да съдържа квалифицирано мнение относно несъгласието със счетоводната политика – например неточно изчислен размер на разходите за амортизация на определена група ДМА.
2. докладът може да съдържа „-„ мнение – в случаите, когато ефекта от несъгласието е толкова съществен, че одиторът стига до заключение, че ФО като цяло не предоставя вярна и честна картина.(
Разликата между 1 и 2 е въпрос на степен на същественост. Няма точни граници между тях и затова което за един одитор е съществено, за друг може да не е.
Докладите се подписват и подпечатват със специални печати. Персонален, когато одиторът е ФЛ и на специализираното одиторско предприятие. Печата се поставя върху всички елементи на ФО без приложенията.