Лекции по Икономика

23. Маркетингова характеристика на цената

Цената изразява паричния еквивалент, който се получава от купувача и продавача, при размяната на продукт. Цените имат обективен характер, тъй като отразяват обективно формиралите се потребности и разходи на ресурси.
Равнището на цените е най-важен фактор за потребителите с ограничена платежоспособност и при продажба на стандартни стоки и такива, които задоволяват основни потребности. На подобни пазари на преден план излиза съотношението цена – доход. Цената като мотив за покупка има слабо значение на пазари, където потребителите се интересуват от качеството и обслужването.
Цената е един от основните и най-важен елемент, определящ пазарния дял и печалбата на фирмата. Цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който формира доходи, докато другите елементи реализират доходи. Цената също така е един от най-гъвкавите елементи на микса, тъй като може бързо и сравнително лесно да бъде променян. Цел на ценовата политика е да се формират цени, които да са оптимални както за фирмата, така и за потребителите.
От равнището на цените зависят обема на продажбите, приходите, потребителските и конкурентните реакции, пазарните позиции на фирмата. Основните фактори, определящи цените са разходите, търсенето и конкуренцията.