Лекции по Икономика

23. Отчитане на материалите (302 с/ка)

По с/ка 302 се отчитат мат.предназначени за производствено експлотационни цели с цел създаване на продукт с нови потрбителски ст/ст.Матер.които се използват като гориво или за технологически цели запасните части създадените в собственото производство или закупените образци модели опитни инсталации и др.подобни ,консумативи канцеларските и др.В процеса на текущо счет.отчит.мат. те могат да се обособят в групи .Оценката на мат. съгл. ЗЗС се извършва по цени на придобиване себест/сти по справедливата им цена.В края на год. те следва да се посочат в баланса но справедливата им цена в случая че тя е по ниска за момента от отч.ин цена .Към с/ка 302 при необходимост е препоръчано в нац. с/ко план да се водят следните подс/ки:
3021-оснивни материали
3022-спомагателни материали
3023-резервни части
3024-горивни материали
3025-образци модели опитни инсталации
3026- амбалажни материали
3027-мат.и стоки на път
3028-матер.за преработка
3029-други материали
Анал/отч. се организира по видове мат.с данни за коли. цена и ст/ст,по складове и МОЛ.1
1)-отч.увеличаване на материалите -може да настъпи за сметка на източниците ,най често от доставчици процеса на доставката може да стане по 2 начина с или без използването на калкулационна с/ка.
-----отч.на доставката с изпозлзване на на калкулациионна с/ка(ч/з с/ка 301).С/ка 301 се Д с доставната ст/ст на мат.увеличена с V р/ди по доставката им до подреждането им в склада.След съставяне на калкулацията с/ка 301 се К с/у Д на с/ка мат.(т.е. под с/ка).Салдото на с/ка 301 е само дебитно и показва размера на ра/дите по незавършените доставки
--1-- при получаването на фактура от доставчика
301/
4531/
/401
--2--за направените р/ди по доставката за платени на превозвача(товаро-разтоваро.р/ди)
301/
4531/
/499
--3--ако матр.са били застраховани
301/
4531/
/495
--4--след завършване на доставката мат.се заприхождават в склада по цена на придобиване 302/301
*Ако р/те по доставката и др. р/ди са за с/ка на доставчика направо се записва
302/
4531/
/401
*Мат.могат да се заприходят в склада в следствие намерен излишък при инвентаризация заприходяват се по тяхната справедлива ст/ст 302/793
*По справедлива ст/ст се заприхождават и мат. в следствие на ликвидацията на МДА
302/208
*Увеличенбие на мат.може да има при постъпването им от съдружници 302/101
*По себестоиноста се оценяват мат. произведени в предприятието
611,612/ гр 60 :при заприхождаване в склада 302/611,612
*Мат.могат да постъпят като дарение ,оценяването им става по справедлива цена
302/799