Лекции по Икономика

29. Търговски и платежен баланс.

Балансът на дейностите включва всички “реални” делови дейности – внос и износ на стоки, извършване на услуги, “безвъзмездни” акции през даден период. Състои се от:

1. Търговски баланс – включва вноса и износа на стоки за определен период. Активен е когато износът по стойност е по-голям от вноса и обратно.

2. Баланс на услуги – включва вноса и износа на услуги. “Внос” на услуги има когато гражданите на една страна се ползват от услугите на друга страна. “Износ” има когато чужденците се ползват от някакви вътрешно национални услуги при посрещането им в страната като туристи или под друга форма.

3. Баланс на преводи – паричните или предметни преводи за чужбина, срещу които не стоят непосредствено др.услуги.

4. Баланс на доходите – сумирането на всички постъпления и плащания във валута по търговския баланс, баланса на услугите, на преводите определя баланса на текущите операции – активно, пасивно или в равновесие.

5. Баланс на капитали – различаваме баланс на краткосрочно, дългосрочно движение на капитали и баланс на сумите с неизяснен произход.

6. Баланс на златновалутните резерви – отразява движението на резервите от монетарното злато, от разполагаеми специални права на тираж, изменението на валутните резерви и резервните позиции на МВФ.

Неравновесията в платежния баланс са свързани с излишък и дефицити в същия. Те са показател за благосъстоянието на всяка страна.
Дефицит е налице, когато балансът на дейностите е пасивен. Дефицити в платежния баланс са:
- вносът на стоки да е по-голям от износа на стоки /пасивен търговски баланс/;
- вносът на услуги по стойност е по-голям от износа на услуги /пасивен баланс на услугите/;
- безвъзмездните дейности за чужди страни са по-големи от безвъзмездните дейности от чужди страни /пасивен баланс на прехвърляне/.
Излишък в платежния баланс е налице, когато балансът на дейностите е активен. Излишък има когато:
- износът на стоки по стойност е по-голям от вноса на стоки /активен търговски баланс/;
- износът на услуги по стойност е по-голям от вноса /активен баланс на услугите/;
- безвъзмездните дейности от чужбина са по-големи от безвъзмездните дейности за чужди страни /активен баланс на прехвърляне/.