Лекции по Икономика

33. Състав и видове приходи, обект на аналитично изучаване. Източници на данни за анализа.

В НСС приходите се определят като нарастване на стойността на икон. изгода през отчетния период и като възникнало вземане или получаването на пари. Според НСС е регламентирано признаването на приходи от продажби на продукция и стоки, от извършването на услуги, от използването от други лица на активи на предприятието, които носят лихви, лицензионни възнаграждения, дивиденти.
За правилното извършване на анализа на приходите е много важно предварително да се изясни техния състав, структура, следователно те трябва да бъдат групирани и класифицирани. Затова в зависимост от икон. характер на приходите и от източниците на тяхното формиране, те се групират и анализират:
-като приходи от дейността – най-важни за предприятието;
-като фин. приходи
-като извънредни приходи
При извършването на анализа на приходите от дейността трябва да се имат предвид:
1) нетните приходи от продажби на продукция, на стоки и услуги;
2) приходите от финансирания, от субсидии и дотации от бюджета;
3) разходите, свързани с придобиването и ликвидацията на ДМА по стоп. начин – тези разходи се признават за приходи, защото с тях се създават ДМА, от които предстои реализирането на приходи;
4) увеличението на запасите от продукция, незавършено производство и разходите за бъдещи периоди.
От фин. приходи при извършването на анализа се вземат под внимание:
 приходи, получени от трети лица за използване ресурсите на предприятието
 приходи от лихви за предоставени заеми
 приходи от съучастия
 приходи от операции с движими ценности
 приходи от валутни операции
В групата на извънредните приходи се подлагат на анализ приходите, получени в резултат на текущото управление на дейността на предприятието. Внимание се обръща на отписаните задължения, приходи от глоби и неустойки, излишъци на активи, установени чрез инвентаризация.
За правилното извършване на анализа на приходите на предприятието трябва да разполагаме с подходяща за целта информация, отразяваща пълно състоянието и измененията в приходите през отчетния период. За извършването на анализа на приходите от продажби трябва да се вземе под внимание информация от сметките от гр. 70 (701, 702, 709). За извършване на анализа на фин. приходи трябва да се вземе информация от сметките от гр. 72 (721, 722, 723, 724). За анализа на извънредните приходи – сметки от гр. 79 (791, 792, 799).
На синтетично равнище най-важен източник на данни е ОПР и някои от приложенията в ГФО (справка за вземания, задължения, лихви, справка за ЦК)
Ако анализираното предприятие е от аграрната или търг. сфера, следва допълнително като информационен източник на данни да се привлекат характерните за тази сфера отчети за приходите и разходите на селскостоп. продукция и ОПР в сферата на обращението, т.е. в търг. сфера.