Лекции по Икономика

7.2. Намаляване на капитала на акционерното дружество

Ако дружеството реши да намали основния си капитал чрез изкупуването на акции с клауза за обратно изкупуване, изкупуването се извършва по твърдата изкупна цена и тъй като тя е обичайно по-висока от номиналната стойност, дружеството следва да отрази тази отрицателна за него разлика по един от следните начини:
а) Отрицателната разлика да се третира като отстъпка от емисии или в намаление на предходно отразена премия, възникнала при емисията на същия клас акции.
б) Отрицателната разлика да се оповести като своеобразна капиталова загуба (да се третира като финансов разход).
в) Разликата да се разпредели на база процентното отношение между изкупените собствени акции и всички акции в обръщение към момента на операцията между сметката за отстъпките и
сметката за финансовия разход
Във връзка с първоначалното признаване на изкупените собствени акции са известни два основни подхода (метода), различаващи се по методиката за определяне на оценката при заприходяване на обратно изкупените акции по съответната счетоводна сметка и по начина на представянето им в балансовата секция на собствения капитал: 8|
Метод на номиналната стойност, при който придобитите обратно изкупени акции се отчитат по номинална (респ. обявена) стойност. Този метод се препоръчва, когато обратното придобиване на акции цели последващо намаляване на основния капитал. В този случай стойността на обратно придобитите акции, които не са обезсилени или продадени към края на отчетния период се посочва като отрицателна величина в коригираща балансова статия "Изкупени собствени акции" към основната балансова статия "Основен капитал";
Себестойностен метод при който съкро¬вищните акции се отчитат по цена на придобиване. Счита се, че този метод е подходящ, когато акциите се придобиват, за да се продадат обратно в бъдеще. Стойността на изкупения пакет акции, все още непродаден или обезсилен към балансовата дата се посочва в отделна коригираща балансова статия в края на балансовата секция на собствения капитал.
1. За заприходяване на обратно изкупените собствени акции по тяхната номинална стойност:
Д-т с/ка 512 Изкупени собствени акции
анал. с/ка Емисия №..../....год.
Д-т с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал
К-т с/ки гр. 50 Парични средства
2.За отчитане на разходите по обратното изкупуване на пакета:
Д-т с/ка 107 Разходи по емисия и изкупуване на акции респ.
106 Отбиви, свързани с капитал
- анал. с/ка Разходи по обратноизкупуване на акции
К-т с/ки гр. 50 Парични средства
3. За отнасяне на разходите по обратното изкупуване в намаление на собствения капитал, нетни от корпоративен данък по реда на ЗКПО
Д-т с/ка 115 Резерви от емисия на акции
Д-т с/ка 452 Разчети за данък върху
печалбата
К-т с/ка 107 Разходи по емисия и обратно изкупуване на акции респ. с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал - анал. с/ка Разходи по обратно изкупуване на акции
4. За отнасяне на отрицателната разлика по обратното
изкупуване в намаление на премийния резерв (към 31 декември)
Д-т с/ка 115 Резерви от емисия на акции
К-т с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал
5. За обезсилване на акциите и намаляване на основния капитал:
Д-т с/ка 101 Основен капитал
К-т с/ка 512 Изкупени собствени акции
При възприемането на себестойностния метод се съставят следните счетоводни статии
1.За заприходяване на обратно изкупените собствени акции по тяхната покупна стойност:
Д-т с/ка 512 Изкупени собствени акции
- анал. с/ка Емисия №..../....год.
К-т с/ки гр. 50 Парични средства
2. За отчитане на разходите по обратното изкупуване се съставят счетоводните статии по номера 2 и 3 от горния вариант
(метода на номиналната стойност).
3. 3а обезсилване на акциите и намаляване на основния капитал:
Д-т с/ка 101 Основен капитал
Д-т с/ка 106 Отбиви, свързани с капитал
К-т с/ка 512 Изкупени собствени акции

7.2.2. Намаляване на основния капитал с цел оптимизиране размера на капиталовата база на дружеството

Решението за редуциране на излишната капиталова база на дружеството може да произтича от последваща промяна на първоначалните очаквания на ръководството за обхвата и рента- билността на отделни дейности, в които вложени активи на собствениците на капитала, от намиране на източници на финансиране с по-ниска капиталова стойност, както и от стремежа за достигане на максимални стойности на основните показатели "Доход (печалба) на една акция" и "Дивидент на една акция".
Ако редуцирането на първоначално определената капиталова база се извършва в рамките на уставния (или законовия) срок за покриване на капитала след учредяване на дружеството, възниква някои особени операции, свързани с наличието на непокрита час от записаните акции към момента на решението за намаляване на капитала. Особените случаи могат да бъдат представени както следва:
а) Записаните акции са. непълно, но еднакво изплатени и не са предадени на акционерите. Редуцирането на величината на основния капитал може да се осъществи чрез познатите тех¬нически способи-обезсилване на акции или пропорционално намаление на номиналната стойност при запазен брой акции в обръщение.
- За стойността на записаните акции:
Д-т с/ка 426-1 Вземания по поискан от дружеството записани акции
- анал. с/ки на съответните акционери
К-т с/ка 101 Основен капитал
- анал. с/ки на съответните акционери
- за покритата с парични вноски част от записания основен капитал:
Д-т с/ки гр. 50 Парични средства
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискан от дружеството записани акции
- анал. с/ки на съответните акционери
След приемане на решението за намаляване на капитала се съставят и следните счетоводни статии:
- За освобождаване на акционерите от довнасяне на остатъка от записаните си дялове (в размер на 25 % от записания основен капитал)
Д-т с/ка 101 Основен основен капитал 5 000
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от
дружеството записани акции 25 000
- анал. с/ки на съответните акционери
- За възстановяване на надвнесените. суми и редуциране на основния капитал до този размер:
Д-т с/ка 101 Основен капитал
- анал. с/ки на съответните акционери
К-т с/ки гр. 50 Парични средства
Използването на техническия способ за намаляване на капитала чрез обезсилване на акции в този случай е свързано с един основен недостатък, че се налага всеки акционер, записал и притежават нечетен брой временни удостоверения да купи или продаде остатъчен дял от временните удостоверения, тъй като срещу две временни удостоверения може да се получи една цяла акция.
б) Записаните акции са непълно и нееднакво изплатени и не са предадени на акционерите. И при този случай намаляването на виличината на капитала може да се осъществи чрез разгледаните технически способи-обезсилване на акции или пропорционално намаление ни на номиналната стойност при запазен брой акции в обръщение.
Считаме, че описаната ситуация е възможна, когато учредя-ването на дружеството се извършва и с парични и с непарични вноски. До момента на вземане на решение за намаляване на капитала
акционерите, записали паричните вноски са направили частични плащания и напълно са направени непаричните вноски. Ако намаляването на капитала в този случай се реализира чрез намаляване номиналната стойност на акциите, акционерите с парични вноски се освобождават от довнасяне на останалите парични суми. а на акционерите с непарични вноски следва да се върне в пари разликата между старата и новата номинална стойност на акциите.
а) За намаляване на капитала и корекция на разчетните отно¬шения с акционерите:
Д-т с/ка 101 Основен капитал
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции
- анал. с/ка Записани акции с парични вноски 3
- анал. с/ка Записани акции с непарични вноски
б) За изплащане на дължимите суми на акционерите, записали
непарични вноски:
Д-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции
- анал. с/ка Записани акции с непарични вноски
К-т с/ки гр. 50 Парични средства
в) За получаване на последната вноска от акционерите, записали парични вноски:
Д-т с/ки гр. 50 Парични средства
К-т с/ка 426-1 Вземания по поискани от дружеството записани акции
- анал. с/ка Записани акции с парични вноски
7.2.3. Намаляване на капитала при саниране (финансово оздравяване) на дружеството

В основата на финансовото оздравяване на дружеството стои комплекс от правни и финансови процедури, които се реализират на етапа на обявяване в несъстоятелност и последваща ликвидация на дружеството. В редица случаи тези процедури се свързват с промени в управлението на дружеството, изготвяне на оздравителни програми, целящи оптимизиране на разходите, закриване на губещи производства и дейности, повишаване събираемостта на взема нията, осребряване на непарични активи, с цел повишаване ликвидността на дружеството и посрещане исковете на креди торите. От счетоводна гледна точка финансовото оздравяване с свързано с привеждане величината на основния капитал на едно все още недекапитализирано дружество към стойността на дейст вителното собствено имущество, с което дружеството разполага, т.е. покриване на перманентно възникналите загуби за сметка на основния капитал, след изчерпване на всички останали капиталови източници за това. Разбира се, тази счетоводна процедура може да бъде извършена, само ако след намаляване на капитала неговата величина е над законовия минимум, необходим за съществуване на дружеството под акционерната правна форма. Особените изисквания на чл. 247/а/, ал. 1-3 от Търговския закон изискват да се свика общо събрание на акционерите в срок не по-късно от 3 месеца след установяване на загубата, ако последната превишава половината от основния капитал.
Първата стъпка, която дружеството следва да предприеме е ла покрие част от загубата за сметка на законовия резерв до изчерпването му, за което се съставя следната статия:
Д-т с/ка 111 Общи резерви
К-т с/ка 121 Непокрита загуба от минали години
С остатъка от непокритата загуба дружеството намалява основния си капитал, като всеки акционер следва да вземе пропорционално на своя капиталов дял участие в намалението и капитала. Намалението на капитала става чрез двата известин технически способа: намаляване на номиналната стойност на акциите или намаляване броя на акциите (обезсилване), като се спазва нравилото да бъде съхранен първоначалния пропорционалп дял на всеки акционер в капитала.