Лекции по Икономика

Дистрибуция

Лекции по Дистрибуция
Съдържание:

1. Съдържание и структура на дистрибуционната система
2. Маркетингови канали за реализация
3. Класификация на каналите за реализация
4. Посредници по каналите
- Функции на посредниците
- Видове посредници
- Търговци на едро
- Търговци на дребно
- Показатели за анализ и оценка на посредниците
5. Проектиране на дистрибуционна система
6. Оценка и избор на канал за реализация
7. Маркетингови решения по канала
8. Дистрибуционни цели
9. Дистрибуционни стратегии. Стратегии Pull и Push
10. Анализ на разходите за дистрибуция
11. Организация на дейностите по дистрибуция
12. Нетрадиционни маркетингови канали
13. Маркетингови системи – хоризонтални, вертикални, комбинирани
14. Модели за оптимизиране дължината и ширината на канала
15. Решения за крайните точки на реализация
16. Маркетингов одитинг на дистрибуционната дейност