Лекции по Икономика

Европейска икономическа интеграция

Лекции по Европейска икономическа интеграция
Съдържание:

1. Възникване и развитие на ЕС
2. Европейски институции и техните функции
3. Европейски финансови институции. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ)
4. Процедура на вземане на решения. Развитие на управлението на ЕС. Европейски конвент
за бъдещето на Европа
5. Теоретични основи на европейската интеграция
6. Единният вътрешен пазар
7. Макроикономическа политика
8. Европейска валутна система
9. Структурни политики на ЕС
10. Обща селскостопанска политика: селско развитие
11. Риболов
12. Регионална политика и сближаване
13. Социална политика на ЕС
14. Индустриална политика на ЕС: към Европа на предприятията
15. Изследвания и технологично развитие: създаване на европейско изследователско пространство


Лекции по Европейска икономическа интеграция (вариант 2)
Съдържание:

1. История на създаване на Европейската общност
2. Организация на Европейско сътрудничество. Западноевропейски съюз
3. Икономическа интеграция - за и против
4. Създаване на ЕО - за въглища и стомана
5. Малките страни и ефектите в участието им в европеиската интеграция
6. Тенденция за създаване на регионална и субрегионална общност за икономическо сътрудничество и икономическа интеграция
7. Eвропа - проекции за бъдещото
8. САПАРД - същност и цели
9. Правно–административен аспект на програма САПАРД
10. Фондове на Европейския съюз
11. Европейска интеграция и сътрудничество
12. Регионална и субрегионална икономическа интеграция