Лекции по Икономика

Одит и одиторска практика

Лекции по Одит и одиторска практика
Съдържание:

1. Същност на одита
2. Възникване и развитие на одита
3. Професионално регулиране на одиторската дейност в България
4. Права, задължения и отговорности на регистрираните одитори
5. Международни одиторски стандарти
6. Поемане на одиторски ангажимент
7. Планиране на одита
8. Одиторска съшественост (ОС)
9. Одиторски риск
10. Оценка на счетоводната система (СС) и системата за вътрешен контрол (СВК)
11. Одиторски доказателсва
12. Одиторски извадки
13. Одиторска документация
14. Грешки и измами установени при одита
15. Одит при първоначален ангажимент
16. Използване на аналитични процедури при одита
17. Одит на приблизителни счетоводни оценки
18. Одиторска оценка за действащо предприятие
19. Одиторски заключения
20. Одиторски доклад
21. Последващи събития при одита