Лекции по Икономика

Счетоводство на предприятието

Лекции по Счетоводство на предприятието
Съдържание:

1. Отчитане на капиталите
2. Счетоводно отчитане на основния (101) и допълнителния капитал (102)
3. Счетоводно отичитане на резервен капитал (гр11)
4. Отчитане на получените заеми
5. Отчитане на финансиранията
6. Краткосрочни инвестиции
7. Акции
8. Облигации
9. ДЦК
10. Отчитане на разчетите
11. Отчитане на разчетите с персонала за начислена и изплатена работна заплата
12. Отчитане на разчетите с бюджета
13. Отчитане на ДА
14. Отчитане на МДА (с/ки от гр.20)
15. Отчитане амортизацията на МДА
16. Отчитане ремонта на МДА
17. Отчитане на наетите и отдадени под наем МДА
18. Отчитане изваждането от употреба на МДА
19. Отчитане на липси от инвентаризациите
20. НДА
21. Отчитане на Д финансови активи (ДФА)
22. Отчитане на положителната търговска репутация
23. Отчитане на материалите (302 с/ка)
24. Отчитане на стоките и тяхната продажба
25. Отчитане на разходите за дейностите и калкулиране себестойността на продукцията
26. Установяване и оценка на незавършеното производство
27. Отчитане на финансовите разходи
28. Обобщаване на приходите
29. Отчитане на образуването и разпределението на PR-та
30. Същност на годиш. счет. приключване и годишния счетоводен отчет на предприятието
31. Подготовка и етапи на годишния счетоводен отчет