Лекции по Икономика

18. Организация на облагането с Корпоративен подоходен данък в България.

Нашата страна се придържа към класическата ситема. При нея веднъж се облага неразпределената печалба и втори път - разпределената печалба. Така корпоративният доход се облага два пъти. Важна тенденция при данъка върху печалбата е намаляването на данъчните размери на облагаемата неразпределената печалба.
Посочените съвременни тенденции на облагане на печалбата у нас са възприети с Указ № 56. Този указ през 1996 г. е отменен и се създава Закон за данъка върху печалбата, който действа до края на 1997 г. От 01.01.1998 г. се приема Закон за корпоративното подоходно облагане, според който:
Обект на облагане - печалбата и доходите на местните и чуждестранни юридически лица, включително организациите на бюджетна издръжка. Организаторите на хазартните игри се облагат с окончателен данък за получените от всяка игра залози. С годишен данък /патентен данък/ се облагат местните ЮЛ.
Данъчно задължени лица, платци, вносители
 местни юридически лица;
 местни юридически лица, които не са търговци, когато извършват стопанска дейност, включително и тези на бюджетна издръжка;
 местни неперсонифицирани дружества - дружества, които се основават на договор за дружество;
 чуждестранни юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната.
Местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества подлежат на облагане на печалбата от всички източници в страната и чужбина, за които са данъчно задължени с данък върху печалбата и данък за общините. На тях им се удържат и съответните данъци при източника на дохода.
При юридически лица с идеална цел и на бюджетна издръжка се облага само финансовите резултати при осъществяването на стопанска дейност, т.е. сделки с търговски характер.
За местните юридически лица у нас е въведен принципът за облагане на световния доход, т.е. доходът, реализиран и в страната и в чужбина.
За чуждестранните юридически лица и неперсонифицираните дружества данъкът върху печалбата и данъкът за общините се начисляват само върху печалбата, реализирана от източници в България.
Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби и стоки. Организаторите на хазартните игри са длъжни да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартните игри.
Данъчни основи – е облагемата печалба, която се получава чрез коригиране на финансовия резултат съсуми за прибавяне и суми за приспадане, според ЗКПО.
При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се определят разходи за амортизация, които се съпоставят със счетоводната амортизационна квота, като размерът на амортизациите се установява у нас по категории активи - 7 групи:
Към първа група се отнасят масивни сгради, съоръжения, предавателни устройства, преносители на ел. енергия, съобщителни мрежи и други. За тях амортизационната норма е 4%.
Към втора група спадат машини, производствено оборудване, апаратура 30%.
Към трета група се причисляват транспортни средства без автомобили, покритие на пътища и на самолетни писти, за които амортизационната норма е 10%.
Четвърта група са компютри, софтуери с амортизационна норма 50%.
Пета група, автомобили с амортизационна норма 25%.
Шеста – всички останали амортизируеми активи 15%
Седма –дълготрайни нематериални активи до 25%
У нас до 2003г. предприятията не могат да водят самостоятелна амортизационна политика, тъй като данъчните норми са централно определени. Фирмите могат да прилагат ускорена амортизация за ДМА от втора категория, както и за преносителите на ел. енергия, съобщителните мрежи, паропроводи и водопроводи. При ускорената амортизация амортизационните норми могат да се завишат с 50%.
Облагаемата печалба се различава от балансовата печалба. Самата балансова печалба е равна на разликата между общите приходи и общите разходи.
Облагаема печалба
Балансовата печалба се коригира по посока на увеличението й и намалението й, за да се получи необходимата за данъчното облагане облагаема печалба.
Увеличението на балансовата печалба означава разширяване на облагаемата основа, което е своеобразна санкция за предприятието. Намалението на балансовата печалба стеснява облагаемата основа и е своеобразна преференция за предприятието.
Балансовата печалба се увеличава с 22 елемента. Някои от тях са:
1) Сумите за дневни пари за командировки, превишили определените с нормативните актове размери за държавните служители.
2) Начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове.
3) Разходите, несвързани с дейността като разходи за облекло без работно и униформено, разходи по поддръжка и експлоатация на сгради, разходи за развлечение и курорти и др.
4) Счетоводно начислените разходиза амортизации за текущия период.
5) Разходи от липси и брак на материални запаси без начисления ДДС с изключение на тези, които произтичат от технологичен брак, промяна на физико-химическите свойства на материалните запаси (фири), поради изтичане на срока на годност.
6) Други.
Балансовата печалба се намалява с 12 елемента. Някои от тях са:
1) Дарения – в полза на НПО до 10%от положителнния финансов резултат.
2) Дивиденти, начислени в полза на местни и неперсонифицирани дружества.
3) Частта от загубите, пренесени от минали години.
4) Приходи от лихви за надвнесени данъци.
5) Данъчно признатият размер на разходите за амортизация
6) Приходи, отчетени в резултат на събития от минали години и др.
Облагаемата печалба е основа за начисляване на данък върху печалбата и данък за общините.

Данъци, регламентирани със ЗКПО
С този закон се регламентират няколко данъка, които се подразделят на две групи - данъци, с които се облага печалбата и данъци за облагане на доходи при източника или на някои разходи, извършени от предприятията.

Данъчната ставка за корпоративния данък е 15% за годишната облагаема печалба.
Данък за организаторите на хазартни игри
Данъчна основа са направените залози при всяка игра. При тото, лото и залагания върху спортни състезания или други случайни събития данъкът е 8%, а при бинго, кено и лотария данъкът е 12%.
Данък върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове
Наред с печалбата се облага и разпределената печалба под формата на дивиденти и ликвидационните дялове, начислени от местни ЮЛ в полза на местни ФЛь местни ЮЛ и чуждестранни лица. Облагането е при източинка и е в размер на 7%.
Данък върху представителните разходи,за експлоатация на леки коли, когато с тях не се осъществява дейност по занятие, спонсорството и даренията
Размерът на този данък е 17% от тези разходи. Начисленият данък е разход за дейността на предприятието. Както извършените разходи, така и начисленият данък се включват в разходната страна на баланса и намаляват основата за облагане с данък върху печалбата и данък за общините. Данъкът върху прихода на бюджетните институции от стопанска дейност е 4%, а за общините е 4%. Начисленият данък е окончателен
Размерът на данъка за лицата, извършвали морско търговско корабоплаване върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация е 15%.
Данък върху застрахователните и презастрахователните премии
С този данък се облагат застрахователните и презастрахователните дружества. Данъчна основа за облагане е размерът на получените брутни застрахователни и презастрахователни премии, като от тях се приспаднат платените премии и върнатите през месеца. Този данък е 7% за всички разновидности на застраховки и 3% за животозастраховането.
Данък върху социалните разходи
Соц. Разходи на работодателите е разходите за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, превишаващи 40 лв. месечно се облагат с 17%. и по същия начин се вписва в разходната страна на баланса на предприятието.
Внасяне на данъците
Дънкът върху печалбата е годишен. Данъчно задължените лица внасят данъците по този закон в приход на държавния бюджет. Само юридическите лица с над 50% общинско участие внасят данъците си в приход на съответните общински бюджети.
Данъкът за общините се внася в общинските бюджети по местонахождение на юридическите лица. Данъкът върху печалбата и данъкът за общините се внасят до 31.03 на следващата календарна година след като се приспаднат платените авансови вноски.
Данъчно задължените лица правят авансови месечни вноски за данък върху печалбата и данък за общините, които са равни на 1/12 част от платения данък за предходната година, коригирана тази част с коефициент за изменение на икономическите условия в страната (коефициент на инфлация), публикуван в Закона за държавния бюджет. Вноските се плащат до 15 число на месеца. При определянето на годишната вноска се съпоставя годишният данък с авансовите вноски, като разликата се довнася или приспада от първата авансова вноска за следващата година през м. април.

Данъкът върху печалбата е пропорционален данък, но има две данъчни ставки - долна (ниска), която е в размер на 20% за печалба до 50 000 лв. и горна (висока) в размер на 25% за печалба над 50 000 лв.

Патентен данък
Патентите са плащания за узаконяване на даден занаят или извършване на определен вид услуги,на производствена и на търговска дейност. Този данък законово се регламентира чрез ЗОДФЛ, но тези юридически лица, които извършват само дейности, посочени за облагане с патентен данък.

Преотстъпване на данъка за общините и данъка върху печалбата
Преотстъпването на данъка за общините и данъка върху печалбата представлява облекчение, при което се определя данъчната основа и подлежащият на преотстъпване данък. Сумата на преотстъпения данък се оставя на разположение на данъчно задълженото лице в пълен или частичен размер за целево използване или по общо предназначение.
Данъкът върху печалбата се преотстъпва на юридически лица, в които трудоустроените и инвалидите са не по-малко от 30% за слепи и слабозрящи инвалиди от общия брой на персонала, зает в основната дейност. За всички останали заболявания, ако инвалидите са над 50% от общия брой на персонала, зает в основната дейност. Данъкът се внася във фонд “Рехабилитация и социална интеграция на инвалидите”.
Съществуват няколко случая за преотстъпване на данъци:
1) Това се прави за предприятия, намиращи се в общини, в които има безработица, 1,5 пъти повече от средната за страната. Тези населени места са посочени в списък към закона, който ежегодно се актуализира.
2) Преотстъпва се на 100% данъкът наздравните и лечебните заведения със 100% държавно и общинско участие.
3) Преотстъпва се данък върху печалбата на земеделските предприятия, юридически лица, за непреработена растителна и животинска продукция в това число пчеларство, бубарство и други. При условие, че преотстъпените средства се използват за инвестиции.
Избягване на двойното данъчно облагане
Ако местни юридически лица са платили съответният данък върху печалбата в други страни, то след представяне на съответен официален документ от тези страни, ще им се признае този платен данък като данъчен кредит.
Изводът е, че в България се прилага принципът за изчерпателното обхващане на доходите от стопанска дейност.