Лекции по Икономика

27. Приходи, разходи и бюджет на местните общини.

Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси
Правата и задълженията на местните органи на управление за организиране предлагането на местни публични блага предполагат набирането на приходи в общинските бюджети, което става чрез приходната им система.
Приходната система на общинските бюджети се разглежда като съвкупност от използваните източници, методи и форми за акумулиране на местни приходи и съществуващата организация по набирането на средствата и предоставянето им на общините.
Както и при набирането на средства за държавния бюджет, основните източници на ресурси за общините са БВП и националното богатство. В последните няколко години делът на общинските разходи в общите бюджетни разходи на консолидирания държавен бюджет се движи в границата между 13 и 16%. Това показва, че чрез общинските бюджети се преразпределя неповече от 5-6% от БВП.
Приходите на общинските бюджети това са част от националния доход, предоставена на областите, общините и кметствата за задоволяване на потребностите от местни публични блага. Техният размер зависи от величината на националния доход и от степента на фискална децентрализация, т.е. от предоставените функции на местното самоуправление.
Според ЗОБ (Закон за обшинските бюджети) общинските приходи се класифицират на собствени приходи, Преотстъпени държавни приходи, трансфери между разпределители с бюджетни кредити.
Собствени приходи
Собствените приходи са онези данъчни и неданъчни вноски, които със закон са предвидени изцяло да постъпват в приход на местните бюджети, а на практика това са групата на местните данъци и местните такси.
Местните данъци и други данъци, определени със закон, са данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства, данък за общините, данък върху печалбата от дружества с над 50% общинско участие и други местни данъци, определени със закон.
Местните такси са такса за битови отпадъци, така за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, такса за ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития и домове за социални грижи, така за ползване на курорт, така за добив на кариерни материали, такса за технически услуги, такса за административни услуги, такса за кучета, такса за откриване на гробни места, такса за охрана и опазване на земеделски имоти и други местни такси, определени със закон.
Приходи от предоставяне на концесия
Според Закона за общинствата собственост, приет през 1996 г., под концесия се разбира предоставянето на особено право на ползване върху обекти, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, както и даване на разрешение за извършване на дейности, свързани с тези обекти, които се осъщетвяват от общините.
Към собствените приходи спадат и глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от органи на местната администрация; също така лихви, наеми и други собствени приходи.
Преотстъпени държавни приходи – са приходи от преотстъпени държавни данъци или части от тях в полза на общините. В момента това са част от приходите от събрания данък върху доходите от ФЛ на територията на общината.
Субсидии и субвенции от държавния бюджет – представляват трансфери от висшестоящи бюджетни звена. Техният размер определя степента на финансова зависимост на местните власти от централната власт.
Общи субсидии - определят се по обективни критерии, утвърдени със Закона за държавния бюджет за съответната година. Тези общи субсидии допълват общинските средства до размер за предоставане на базисен минимум от публични блага (по формула).
Целеви субсидии - дават се в конкретни случаи за придобиване на ДМА и за изпълнение на регионални програми и проекти от национално значение.
Субвенции - представляват средства, предоставени целево от държавния бюджет под определени условия и се разглеждат като текущи или капиталови разходи между държавата и общината.
В случай на временен недостиг на средства общините могат да ползват и привлечени средства. Това са: банкови заеми, безлихвени заеми от централния бюджет, заеми от други общини, привличане на чужди средства чрез емисия общински ценни книжа, т.нар. облигационни заеми.