Лекции по Икономика

7. Статистическа групировка и статистически анализ.

1.Определение.- процес на :
- систематизиране
- подреждане на получените при статистическото изследване сведения.
- обобщаване
2. Задачи на групировката и сводката.
a) Разпределяне на единиците от съвкупноста по значенията на изучаващия признак.
b) Разкриване на определени закономерности и връзки.
3. Етапи на групирането
a) Определяне на групировачния признак
b) Определяне броя на групите
c) Отнасяне на единиците към съответната група
d) Преброяване на единиците в всяка група по отделно
4. Видове групировки
1) Вариационна
Техники на групирането
- определяне на групировачния признак и броя на групите (к)
- определяне ширината на интервала(h)
- определяне на групите
- отнасяне на единиците към всяка група
2) групировка по целеви признак
3) групировка по категория
4) групировка по териториален признак
5) по време
6) единична и комбинирана
Източници на данни за изследването- всички първични източници, в които се съдържат сведения за единиците на стат. съвкупност по значенията на изучаваните признаци във връзка с провеждането на предстоящото стат. изследване.
Стат. наблюдение- процес на планомерно и систематизирано събиране на данни за значенията на интересуващите ни признаци.
5. Стат. анализ на стат. изследване.
- обхваща всички действия, операции, методи и средства за получаване на обобщаващи числови характеристики и за тяхното интерпретиране с цел да се разкрият закономерностите, същноста на явленията и процесите, връзките и зависимостите, съотношенията и др. В връзка с анализа се осъществява целенасочена обработка на групи от данни с прилагане на стат. методи за целите на научните изследвания, за характеризиране изпълнението на предвидените задачи, за анализиране на резултатите и тяхното прогнозиране в бъдеще.