Лекции по Икономика

20. Безопасност и условия за работа

Осигуряването и поддържането на безопасни и здравословни условия на труд са важна област от управлението на всяка дейност и на заетите в нея човешки ресурси.
Основната цел на тези дейнос¬ти е:
- да се съхрани здравето и трудоспособността на заетите в орга-низацията;
- да се предпазят от неблагоприятните въздействия и рис¬кове, свързани с условията на производство и с изпълнението на трудовите им задължения.

1. Необходимост от дейност по безопасност на труда

Безопасните и здравословни условия на труд са свързани с ма-териалните условия на производството, респ. дейността в стопанската единица (сгради, машини, съоръжения) които предотвратяват и отст¬раняват вредното въздействие на работната среда при полагането на труд.

Понятието безопасни и здравословни условия на труд означа¬ва такива условия на труд, които не водят до злополука при работа и създават предпоставки за добро физическо, психическо и социал¬но положение на работещите лица. Условията на труд са безопасни, когато позволяват трудовият процес да се осъществява така, че да се опазят физическият и психическият интегритет на човека от външно въздействие. Условията на труд са здравословни, ако поз¬воляват нормално функциониране на човешкия организъм.

Безопасността на труда е свързана предимно с машините и съ-оръженията, апаратите и др., с предотвратяване на опасността от външно травматично увреждане на работната сила (физическо и психическо) при непосредственото изпълнение на трудовата функ¬ция.

Здравословните условия на труд са свързани както с използва¬ните машини, съоръжения, апарати, материали и суровини, така и със съпътстващите трудовия процес условия - въздуха в работните помещения, осветление, отопление и др. Следователно те са свър¬зани както с изпълнението на трудовата функция, така и със самото пребиваване в работната среда.

Изискванията за безопасни и здравословни условия на труд са взаимно свързани, действат на практика едновременно и имат за обща цел опазването на живота, здравето и трудоспособността на работника и служителя. Това определя и съдържанието на дейност¬та по охрана на труда в стопанските единици : опазване на живота, здра¬вето и трудоспособността на човешките ресурси в организаци¬ята.

Създаването на добри материални и други условия за проти¬чането на трудовия процес е един от най-важните фактори за зак¬рила на труда на работниците и служителите, за опазване на техния живот и здраве и за ефективно осъществяване на производството. Развитието на научно-техническия прогрес и неговото приложение в производството имат две основни последствия:

- от една страна, подобряват материалните условия на труда, премахват се редица опасности за живота и здравето на работника, например механиза-цията и автоматизацията намаляват тежкия физически труд, но,

- от друга страна, развитието и внедряването на научно-техническите постижения създават нови вредности и опасности, например работ¬на среда с йонизиращи лъчения. В тази връзка е необходимо стопанските единици да провеждат технически и организационни мерки и да се създават юридически гаранции за предотвратяване или компенсиране на вредното влияние на веществените елементи на трудовия процес върху заетите лица.

Конкретните прояви на неблагоприятните въздействия върху здравето и работоспособността на хората в трудовия процес могат да бъдат много и най-различни по своя характер и последствия:
o вибрации;
o шум;
o електромагнитни лъчения;
o запрашеност;
o наличие на токсични вещества и др.

В зависимост от специфичните особе¬ности на средата, в която се проявяват, всяко от тези въздействия може да се премахне, да се намали и да достигне допустими разме¬ри, да се изолира чрез подходящи средства.

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд изисква:
• предотвратяване на риска за живота и здравето;
• оценка на риска, който не може да бъде предотвратен;
• борба с риска при източника на възникването му;
• приспособяване на работните места, на работното обо¬рудване и технологии към индивида, за да се избегне отрицателният ефект на трудовата дейност върху здравето;
• адаптиране на технологичните процеси, машини и съоръ¬жения към съответното равнище на техническия прогрес;
• замяна на опасните производства, работно оборудване, инс¬трументи, работни места, вещества и материали с безопасни или по-малко опасни;
• разработване на политика и стратегия за изследване, конт¬рол, превантивност и действия, осигуряващи безопасни и здравос¬ловни условия на труд и обхващащи технологията, работните места, условията на труд, стопанската единица на производството и социалните отношения:
• предоставяне на необходимата информация на работещите и другите заинтересовани лица и институции във връзка с осигуря¬ването на безопасни и здравословни условия на труд;
• означаване на съществуващите опасности и източници на вредни за безопасността и здравето фактори.

За целта ръководството на стопанската единица следва да:
а) осъществи системно наблюдение и анализ на условията на труд и трудовата среда;
б) разработи програми и мерки за предпазване, намаляване и/или отстраняване на вредното въздействие на материалните фак¬тори и средата върху здравето и работоспособността на заетите ли¬ца;

в) контролира условията на труд, състоянието на трудовата среда и реализацията на политиката, програмите и мерките за безо¬пасни и здравословни условия на труд.

Безопасни и здравословни условия на труд в производството, на работните места и при работното оборудване се осигуряват с проектирането, изграждането и реконструкцията, модернизацията и въвеждането им в експлоатация, както и в процеса на тяхната експ¬лоатация, поддържане, ремонт и извеждане от експлоатация (бра¬куване). За целта всеки, който проектира сгради, работно оборудва¬не, конструкции и технологии в производствени и други обекти и строителни дейности, е длъжен да отрази в проекта изискванията за създаване и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Ръководството на стопанската единица трябва да създава на работ¬ните места условия за безопасност и охрана на здравето на работе¬щите. Това го прави като:

• работното място и работното оборудване се почистват ре¬довно;
• осигурява се техническото им поддържане и се отстраняват в най-кратък срок всички неизправности, които могат да вложат без¬опасността и здравословното състояние на работещите;
• защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и поддържат в изправност.

При работа с риск за безопасността и здравето, който не може да се отстрани, следва да се използват лични предпазни средства, които да осигуряват защита срещу опасностите, за които са пред¬назначени, не са вредни за здравето и не пречат на извършването на работата.

При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен от технологията ритъм, монотонност и принудителна работна поза и при сменна работа следва да се въвеждат физиологични режими на труд и почивка цел запазване на здравето и работоспособността на заетите лица.

Трудовите злополуки най-често са резултат от комбинираното въздействие на няколко фактора, а именно:

а)неправилни действия на работника, отклонения в параметрите на работната микросреда;

б)запрашеност над допустимите норми, шум, вибрации и др., инди-видуалната склонност към създаване на предпоставки за трудови злополуки.

Последното е свързано с:
 темперамента;
 информира¬ността;
 склонността да се спазват инструкции;
 правила и закони;
 естественото любопитство и др.

Изследванията показват, че преоб¬ладаващата част от трудовите злополуки се дължат на неправилни¬те действия на работниците и техните индивидуални склонности. Това изисква всички заети в стопанската единица - от висшия управленс¬ки състав до отделния работник добре да познават:
• целите, съдържащи се в политиката и стратегията;
• създадената организация - наблюдения, контрол, информираност;
• мероприятията - програми, мерки и други по охрана на труда в съответствие със спецификата на техните компетенции и работно място.

Основните дейности, свързани с охраната и безопасността на труда, включват:
 анализ и диагноза на състоянието и средата;
 раз¬работване на политиката и стратегията;
 разработване на програми и мероприятия;
 измерване и контрол, в т.ч. и за спазване на норма¬тивните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.