Лекции по Икономика

2. Управление на човешките ресурси. Същност

Управлението на човешките ресурси се характеризира като дейност на ръководителите на съответните равнища по управлението на хората в трудовия процес.

То е преди всичко:
1. Стратегическа дейност, която подчинява управлението на хората на бизнес стратегията на стопанската единица;
2. Тази дейност е част от управлението на всички останали ресурси;
3. Крайната цел е реализиране стратегическите цели на фирмата.

Управлението на човешките ресурси изисква висока квалификация и подготовка на ръководителите. Управлението на човешките ресурси включва:
1. Мотивация;
2. Комуникации;
3. Лидерство;
4. Ръководство на групи;
5. Решаване на конфликти.

Управлението на човешките ресурси е вътрешно присъща част и характерна черта на бизнеса на предприятието. То е проблем на организационно равнище и е функция на висшия управленски ешелон на фирмата.

Извод: Управлението на човешките ресурси може да се определи като система от принципи,методи,средства, правни норми, правила, критерии, изисквания, стандарти, процедури, политика, планове и програми за формиране и използване на човешките ресурси в организацията в съответствие с нейните непосредствени интереси и стратегически цели.

Управлението на човешките ресурси може да се разглежда и като дейност на ръководителите, която произтича от стратегическите цели на организацията и е насочена към:

 Разработване политики, програми и планове за формиране, развитие и заплащане на човешките ресурси, както и за усъвършенстване на взаимодействието на ръководството с организациите на трудещите се;
 Планиране, организиране, ръководене и контролиране на работниците и служителите;
 Подбиране, наемане, подготовка, оценяване и мотивация на заетите;
 Създаване на условия и предпоставки за пълноценно използване на хората в трудовия процес и за постигането на висока производителност на труда.