Лекции по Икономика

5. Контрол на гражданите върху администрацията

Контролът на гражданите върху администрацията е абсолютно необ-ходим елемент на демократичната държава. Той е действена форма за тяхното участие в управле¬нието на държавата, и по-конкретно - в дейността на държавните админис¬тративни органи. Този контрол е съществен фактор за защита на правата на гражданите. Способите и процедурите, предвидени в контрола на граж¬даните върху администрацията, са изключително важна гаранция за от¬стояване на законните интереси на лицата и техните организации и за за¬щита на техните права в сферата на административната дейност на държавата. Посредством предвидените от закона средства за контрол върху ад¬министрацията, отделният гражданин е защитен от доминиращия автори¬тет на държавната администрация, който би могъл да доведе до своеволия, незаконни и неправилни действия, засягащи законните интереси и права¬та на гражданина. Контролът на гражданите играе важна положителна роля в отстояването на интересите и благополучието на гражданите. Но той има и своето ползотворно въздействие върху администрацията. Всичко, казано по-горе, за функциите на обществения контрол може да се приложи и по отношение на контрола на гражданите, които са част от обществото и него¬вите отделни формирования и структури. Гражданите непосредствено из¬питват върху себе си въздействието на администрацията, те ежедневно се сблъскват с действия и актове на администрацията, имащи отношение към техния административноправен статут, към техните административни права и задължения. Те имат своя гледна точка, която се определя от тяхно¬то положение на субекти на административното право и която не винаги съвпада с гледната точка и стандартите за действие на административните органи. Като се има предвид, че граж¬данинът се разглежда като потребител на услугите, които държавната ад¬министрация е длъжна да му предостави, контролът е най-ефектив¬ното оръжие на гражданина-потребител в отстояването на неговата нова позиция. Контролът на гражданите има своето ползотворно въздействие и върху администрацията, защо¬то допринася за усъвършенстването на организацията и дейността на административните органи.
Правото на контрол на гражданите върху администрацията е изразено чрез правото на гражда¬ните на жалби срещу неправилни и незаконни действия на администра¬цията. Към това право спадат още правото на гражданите да подават молби и да правят предложения и сигнали, както и правото да бъдат обезщетявани при нанесени им вреди от незаконни действия на държа¬вата. Упражняването на контрол на гражданите върху администрация¬та се осъществява чрез институциите на административния контрол, на съдебния контрол и на контрола, осъществяван от особени¬те юрисдикции в администрацията.
Всяко лице, чието законни права или интереси са нарушени от дейст¬вия или актове на администрацията, има право да обжалва съответните административни актове. Отделните закони предвиждат определени про-цедури и възможности за гражданите да обжалват неправилни или незаконни актове и действия на администрацията. Без да навлизаме в юриди¬ческите аспекти на обжалването на административни актове от гражда¬ни, които са предмет на административното право и процес, тук ще представим най-важните пътища за проявите на този вид контрол по отношение на основните форми на административна дейност:
А. Гражданите могат да оспорват нормативни актове на админис-трацията, т.е. такива подзаконови нормативни актове, издадени от ад-министративни органи, които са в нарушение на закона или не са в съответствие със съществуващото законодателство. Гражданите могат да обжалват пред Върховния административен съд незаконосъобразни нормативни актове на Министерския съвет, министрите и други цент¬рални държавни органи, компетентни да издават нормативни актове. Нормативните и общите административни актове на общинските съве¬ти се обжалват пред съответните окръжни съдилища, доколкото в спе¬циален закон не е предвидено друго.
Б. Гражданите могат да обжалват индивидуалните административни актове, т. е. актовете на определени административни органи, с които се създават административни права и задължения или се засягат права или законни интереси на отделни лица или организации, например: разреше¬ние за строеж, акт за принудително отчуждаване, отказ да бъде дадено разрешение за упражнява¬не на търговска дейност и пр. Конституцията прогласява правото на граж¬даните да могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Основният нормативен акт, който регламентира правото на гражданите да обжалват неправилните и незаконни действия на администрацията, е Законът за административното производство. Законът за административно производство урежда общия ред за обжалване на индивидиуалните административни актове.
Контролът на гражданите върху индивидиуалните административни актове може да бъде осъществен и въз основа на други контролни произ-водства, предвидени от специални закони, като например Закона за възстановяване на собственост върху някои недвижими имоти, и т.н.
Законът за предложенията, сигналите, жалбите и молбите на гражда-ните създава допълнителна уредба на възможностите за контрол на граж-даните върху администрацията. Правото на гражданите на жалби, пред-ложения и петиции до държавните органи е конституционно закрепено. Чрез предоставянето на това право се дава широка възможност за учас¬тие на гражданите в държавното управление. Това право може да бъде използвано за задействане на всички контролни механизми за осигуряване на законосъобразно и правилно функционираща администрация.
В. Контролът на гражданите може да се простира не само върху административните актове, но и върху тяхното изпълнение Така Законът за административното производство предвижда възможност за обжалва¬не от страна на гражданите на незаконосъобразни действия по изпълне¬ние на административните актове и решения. Незаконосъобразните дейс¬твия по изпълнението могат да се обжалват пред по-горестоящия адми¬нистративен орган. Гражданите могат да обжалват и наложените им ад¬министративни принудителни мерки.
Г Гражданите имат възможност да осъществяват и контрол върху административнонаказателната дейност на администрацията.
Гражданите имат право да обжалват наказателните постановления, с които административният наказващ орган е наложил административно наказание за извършено административно нарушение. Наказателното пос-тановление може да се обжалва както от нарушителя, така от пострадалия от нарушението, който е поискал обезщетение. Законът за админист¬ративните нарушения и наказания предвижда реда за обжалване пред съд на наказателните постановления, както и извънредните способи за съде¬бен контрол върху влезли в сила наказателни постановления.
Д. Специфична форма на контрол на гражданите върху администра-цията е предвидената от конституцията и от закон имуществена отго¬ворност на държавата за вреди, причинени на граждани. Държавата от¬говаря за вредите, причинени на граждани от незаконни актове, дейс¬твия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Обезщетение за вреди от незаконни актове на администрацията може да се иска след тяхното отменяне по съответния ред. Гражданинът има право да предяви иск за обезщетение пред съда. Държавата дължи обезщетение за всички иму¬ществени и неимуществени вреди, които са пряка и непосредствена пос¬ледица от увреждането, независимо от това, дали са причинени виновно от съответното длъжностно лице.