Лекции по Икономика

11. Бизнес план.

Във всеки един етап извършваме контрол върху изпълнението му, защото той не е статичен, а е динамичен процес, който трябва да се съблюдава. Посредством контрола осъществяваме и обратна връзка, която може да доведе до актуализация или преработка. Чрез обратната връзка ние поддържаме динамиката на БП, необходима за неговото осъществяване.

Примерна структура на БП за развитие на организацията:

1. Въвеждаща страница - Наличие на въвеждаща страница, която да представя фирмата: име, адрес, в кой бизнес е, каква е организацията

2. Резюме - Резюмето на БП може да предхожда същинската част, която да запознае по-голям кръг хора и да бъдат изложени по-общи рамки, не повече от 5-10 стр. Трябва да съдържа най-общата концепция за бизнеса, целта, предназначението, визията, мисията, какви резултати ще се постигнат от неговата реализация за фирмата, за околната среда, на каква фирмена компетентност се опира организацията, описание на продукта, услугите и целевите пазари, основните цели и стратегии, които организацията следва, производствени или операционни параметри на БП, опит на мениджмънта на организацията, ако той липсва никой няма да приеме БП за сериозен, финансови параметри – какви и откъде са привлечени, какъв оборот и печалба се очаква, как ще се движи паричния поток и как ще се решат те, пред какви рискове би се изправило изпълнението на БП, които да направят невъзможно или да затруднят неговото осъществяване, формулировките трябва да са точни, ясни и недвусмислени, по възможност кратки.

3. Същинска част - Съдържание на БП със заглавие и подзаглавие на всички точки от изложението + номера на стр. описание на визия + мисия, глобална цел, да се опише бизнеса на организацията по-подробно, описание на продуктите/ услугите и каква потребност задоволяват, конкурентни предимства на продукта или услугата, необходимо ли е да се добиват патенти и др. Пазарен и маркетингов анализ:
- на бранша – тенденции, очаквания и прогнози за него, дали ще се развива или запада, има ли бариери, атрактивен ли е и т.н.
- на пазара – кои са клиентите, трябва ли и може ли да се направи сегментация на пазара
- на конкурентите – какво правят по-добре от нас
- на макросредата – външните въздействия, политически, социални, природни фактори, които оказват влияние върху обстоятелствата. Разработват се сценарии за възможни насоки на тези фактори – най-благоприятни, най-реалистични, най-песимистични и т.н.
- на силните и слаби черти на фирмата. SWОT анализ – фирмата осъзнава силните и слаби страни и начина, по който може да ги развие.
- на местоположението на организацията – дали е благоприятно от гледна точка на транспортни разходи, близост до суровините, удобство на клиента, липса на конкуренция на други фабрики и ефекта от наличието на нашата организация, които се осъзнават извън нея – намаляване на безработицата, подобряване инфраструктурата на даден регион, ефект върху конкуренцията.